Απόφαση 102η

12/11/2012

Απόφαση 102η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 102

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

Θέμα: ΄Εγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι» .

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   10η του μήνα  Νοεμβρίου  2012 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1975/6-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Θάνος Νικόλαος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5.Λιγνός Δημήτριος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                      Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

                                                                                                                                               

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,   αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Με την υπ’ αριθμ.94 /1-11 -2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου ΄΄βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι΄΄.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ. αριθ 156/2012 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔήμουΧίου.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Στέφανος Σπετσιώτης , δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας ο οποίος είπε ότι δεν συμφωνεί να γίνει αυτός ο δρόμος διότι δεν εξυπηρετεί, επειδή υπάρχει κι άλλος παράλληλος δρόμος.

Η Κ. Ηλιάδη Βαρβάρα δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας είπε ότι εγκρίνει την μελέτη του έργου αλλά ζήτησε να γίνει και ο δρόμος της Αλυκής.

Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας  δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία διότι υπάρχουν ιδιοκτησίες της οικογένειάς του.

΄Ολοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι υποστηρίζουν να γίνει το έργο, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησε η ΤΥΔΧ Χίου, διότι το έργο αυτό εξυπηρετεί  τους δημότες που έχουν σπίτια στην περιοχή και γενικότερα τους κατοίκους των  Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

2. την υπ’ αριθ 156/2012 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

3. το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

4. την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δρόμου από Φασόλι προς Μπιλάλι » με  πρόχειρο διαγωνισμόσύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ.  156 /2012 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

           

Οινούσσες  12-11-2012

   Ακριβές απόσπασμα

 

  Ο Αντιδήμαρχος

 

  Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α