Απόφαση 103η

12/11/2012

Απόφαση 103η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 103η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για ανάθεση εργασίας « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » .

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   10η του μήνα  Nοεμβρίου 2012 , ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1975/ 6-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Θάνος Νικόλαος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5.Λιγνός Δημήτριος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ,το οποίο ενέκρινε το σώμα να συζητηθεί  λόγω επείγοντος, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για την ανάθεση εργασίας                                « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » .

 Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πίστωσης, από συγκεκριμένο Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στον οποίο αυτή είναι εγγεγραμμένη, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία της καινούριας πίστωσης.

 προτείνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

A. Τη μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

  • Από τον Κ.Α.70/7331.002  με τίτλο «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»  να μεταφερθεί ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδήδεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του.

Β. Επίσης, προτείνεται η ακόλουθη μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στον κάτωθι κωδικό, για την εκτέλεση της εργασίας « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

που δεν είχε προβλεφθεί:

Μεταφορά ποσού εξήντα χιλιάδων  ευρώ (4.000,00 €) στον  Κ.Α. 00-6142.002  με τίτλο « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2012, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.7/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 8301/290/7-3-2012.
  • την ανάγκη δημιουργίας πίστωσης για την κάλυψη της  ανάγκης αυτής , η  οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού για την εκτέλεση της εργασίας  « συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών »

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

1. Μεταφέρει την ακόλουθη πίστωση:

  • Από τον Κ.Α.70/7331.002  με τίτλο «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»  να μεταφερθεί ποσό εξήντα χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδήδεν είναι εφικτή η υλοποίηση του σκοπού του.

 

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο την ακόλουθη πίστωση:

Μεταφορά ποσού εξήντα χιλιάδων  ευρώ (4.000,00 €) στον  Κ.Α. 00-6142.002  του σκέλους των εξόδων, για την εκτέλεση της εργασίας  «συμπληρωματική τεχνική περιγραφή – έκθεση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών » την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.

 

3. Εγκρίνει την από 10-11-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  103/2012.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                   

 Οινούσσες 12-11-2012 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α