Απόφαση 104η

11/12/2012

Απόφαση 104η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 104η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την αίτηση ακυρώσεως κατά της ΚΥΑ για την εκτέλεση του έργου κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών".

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/ 30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ                 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                              

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

                                                                 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και  κλήθηκαν

 

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Σπετσιώτης

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  104/2012.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

       Οινούσσες 11-12-2012

 

     Ακριβές αντίγραφο

 

    Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

     Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α