Απόφαση 105η

11/12/2012

Απόφαση 105η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 105η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Εγκριση  1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου ΄΄Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου".

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/ 30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  8 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                     

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου     5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                              

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : ότι κοινοποιήθηκε στον Δήμο ο 1ος ΑΠΕ του έργου : "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου", μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον                 Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου : " Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου",  μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   11-12-2012                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

         

Ακριβές αντίγραφο

        Ο Δήμαρχος

      ΜΕΔ

      Ο Αντιδήμαρχος

                         

       Στέφανος  Βογιατζής

 

                                               

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α