Απόφαση 10η

29/02/2012

Απόφαση 10η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 10η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις και Προαγωγές Σχολικών Μονάδων.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 29η  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.30 π.μ.,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 287/ 28-2-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά   Λουκία του Στεφάνου                       3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                         4. Δανιήλ  Γεώργιος του Σταματίου

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                5. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

6. Ηλιάδη  Βαρβάρα του Ιωάννου                       6. Λυγνός  Ιωάννης του Γεωργίου                                 

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

   

                                                                                                        

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης,   αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος σύμφωνα με το αριθ. 10112/Δ4/30-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε υπόψη του Σώματος  τα εξής :  σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο,  θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε μετά από εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το αν θα γίνει κατάργηση ,συγχώνευση  και προαγωγή των σχολικών μονάδων  του Δήμου μας.Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τις με αριθ. πρωτ. 510/20-2-2012 και με αριθ. 1093/14-2-2012 εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, σύμφωνα με  τις οποίες δεν προτίθενται να κάνουν καμία αλλαγή  όσο αφορά την οργάνωση και την λειτουργία των σχολείων και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Αντιπροέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 

Καμία κατάργηση, καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας. Να παραμείνει ως έχει ο σχολικός ιστός σε επίπεδο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την περιφρούρηση της απόφασής του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην  Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Χίου.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  10/2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 29-2-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α