Απόφαση 10η

28/02/2011

Απόφαση 10η

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 10η

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με τον Π.Δ. 28/80  και διενέργειας δημοπρασιών  για το έτος 2011.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                              

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2011.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών κατά την διάρκεια του έτους 2011.

 

  1. Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ.ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 

α) Βογιατζή Στέφανο, β) Λεοντή Ελένη ως τακτικά μέλη και

 

α)  Χαλκιά Ευγενία   β) Χαλκιά Λουκία ως αναπληρωματικά.

 

  1. Για έργα αξίαςάνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει:

α)  Κατσιάνου Βαρβάρα  ως τακτικό μέλος και

β) Λυγνό Ιωάννη  ως αναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου, μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

  1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Βογιατζή Στέφανο, β) Χιώτη Καλλιόπη  και γ) Μακκά  Γεώργιο.

 

  1. Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμούσύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη, μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α