Απόφαση 10η

26/01/2015

Απόφαση 10η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10η

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Συμμετοχή του Δ. Οινουσσών στην Κοινωνική Σύμπραξη στο Πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη   

 

              Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: Όπως διατυπώνεται ρητά στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Ελλάδας, 2014-2020» (ΕΠ-Ι), οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου υποβάλλονται αποκλειστικά από Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν Οργανώσεις Εταίροι, οι οποίοι έχουν ορίσει «επιλέξιμο» Επικεφαλής Οργάνωση – Εταίρο. Οι Συμπράξεις και καθ’ όλη την επιλέξιμη χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020), στο εξής θα αναφέρονται ως «Κοινωνικές Συμπράξεις». Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουμένων με γεωγραφική μονάδα αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα».

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα συγκροτηθούν μέσω τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών οργανώσεων εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συμπραττόντων Οργανώσεων Εταίρων, όσο και σε επίπεδο ωφελουμένων.

Στα πλαίσια λοιπόν της δημιουργίας μιας «Κοινωνικής Σύμπραξης» που θα καλύπτει τις ανάγκες των ωφελουμένων απόρων ατόμων στα γεωγραφικά πλαίσια του Νομού Χίου θα πρέπει ο Δήμος Οινουσσών να συμφωνήσει  να συμμετάσχει στην Κοινωνική Σύμπραξη στην περιοχή Νομού Χίου με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Χίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση  αποφασίζει ομόφωνα

 1) Ο Δήμος Οινουσσών να συμμετάσχει στην Κοινωνική Σύμπραξη στην περιοχή Νομού Χίου με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Χίου, που θα καλύπτει τις ανάγκες των ωφελούμενων απόρων ατόμων κλπ,. του Δήμου Οινουσσών.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

      Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α