Απόφαση 111η

11/12/2012

Απόφαση 111η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

Από το πρακτικό της 18ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 111/2012

 

Θέμα: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων  για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου .

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου  2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  8 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου     5.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή   

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχουκαι του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα             κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειαςκαυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου.

 

  Σχετική αριθμ.  6 / 2012απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  . Στη συνέχεια έθεσε τα από 9-11-12  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκαν από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να τα εγκρίνει σύμφωνα

τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνουν το από9-11-2012  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ τα οποία επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

             Οινούσσες  11-12-2012

             Ακριβές αντίγραφο

          ΜΕΔ

              Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                 Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α