Απόφαση 113η

11/12/2012

Απόφαση 113η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

Από το πρακτικό της 18ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 113/2012

 

Θέμα: Tροποποίηση  της υπ. αριθ. 93 απ. ΔΣ. ως προς τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω αρχαιρεσιών.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου  2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  8 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.ΚατσιάνουΒαρβάρα του Αντωνίου        5.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα                                   κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με την από 20-11-2012,  1ηπράξη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων εξελέγει , Πρόεδρος του Συλλόγου, η κ. Ηλιοπούλου  Μαριάννα και Αντιπρόεδρος η κ. Γιακαλή Ελένη, γι αυτό θα πρέπει να τροποποιήσουμε την υπ. αριθ. 93 απόφαση του Δ.Σ,  ως προς την σύνθεση της Ενιαίας Δημοτικής σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης ( Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών), αντικαθιστώντας τα παλιά μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

αποφασίζει ομόφωνα

 

Τροποποιεί την υπ. αριθ. 93/2012 απόφαση του Δ.Σ. , ως προς ως προς τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω αρχαιρεσιών ως εξής:

Ηλιοπούλου Μαριάννα , Πρόεδρο και

Γιακαλή Ελένη, Αντιπρόεδρο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

          Οινούσσες  11-12-2012

         Ακριβές αντίγραφο

       ΜΕΔ

             Ο Αντιδήμαρχος

 

 

            Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α