Απόφαση 115η

11/12/2012

Απόφαση 115η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 115η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος  για ενίσχυση σε προσωπικό Δ.Ε. στον Δήμο Οινουσσών» .

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου  2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  8 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                           

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      5.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα              κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο περίπτ.4 υποπαρ.Ζ.1. του Ν.4093/2012, ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό μπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, σχετικό αίτημα στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Το αίτημα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένο ως προς τις ανάγκες του φορέα σε προσωπικό, τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες και τους λόγους για τους οποίους ανέκυψαν οι σχετικές ανάγκες.

Ειδικότερα, το αίτημα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένο ως προς τις ανάγκες του φορέα σε προσωπικό,  τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού κατά κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες,  τα τυπικά προσόντα που απαιτείται να κατέχουν οι υπάλληλοι που μπορεί να διατίθενται προς μετακίνηση, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις του φορέα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν οι σχετικές ανάγκες. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012)

 

Η μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού μπορεί να διενεργείται σε υφιστάμενες κενές θέσεις, και αν δεν υπάρχουν, σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς με ταυτόχρονη δέσμευση στην τελευταία αυτή περίπτωση ίσου αριθμού θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων υποδοχής, εφόσον υπάρχουν. (άρθρο πρώτο περίπτ.1 υποπαρ.Ζ.1. του Ν.4093/2012, ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012)

 

Στους φορείς της περίπτωσης 1 της υποπαρ.Ζ.1. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 περιλαμβάνονται και οι Δήμοι.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του. Ειδικότερα, έχει ανάγκη από έναν (1) υπάλληλο του κατωτέρω κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας:

 

 

Αριθμός

Κατηγορία

Κλάδος/Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

1

ΔΕ

Διοικητικού- Λογιστικού

 

 

Η  ανάγκη αυτή του Δήμου για προσωπικό προέκυψε διότι ο Δήμος Οινουσσών είναι υποστελεχωμένος ( υπηρετούν μόνον 3 μόνιμοι υπάλληλοι και 1 ΚΕΠ ) και ως εκ τούτου είναι αδύνατον να λειτουργήσει εύρυθμα ως νέος Καλλικρατικός Δήμος. Δεν δύναται να στελεχώσει την ταμειακή και  την τεχνική του υπηρεσία με το υπάρχον προσωπικό. Οπότε θα είναι πραγματικό το όφελος που θα επιφέρει στο κοινωνικό σύνολο η ενίσχυση του Δήμου Οινουσσών με το ανωτέρω προσωπικό.

Για τους ανωτέρω λόγους καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την υποβολή αιτήματος στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας σε προσωπικό, με τη διαδικασία μετατάξεων – μεταφορών που προβλέπεται από το άρθρο πρώτο υποπαρ.Ζ.1. του Ν.4093/2012.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:

– Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

– Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010

– Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαρ. Ζ1 του Ν.4093/2012

– Την ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012 εγκύκλιο

– Τις ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό

– Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

– Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή αιτήματος στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Οινουσσών σε προσωπικό και ειδικότερα, την ανάγκη απασχόλησης ενός (1 ) υπαλλήλου της κατωτέρω κατηγορίας, κλάδου, και ειδικότητας:

 

 

Αριθμός

Κατηγορία

Κλάδος/Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

1

ΔΕ

Διοικητικού- Λογιστικού

 

Η ανάγκη αυτή του Δήμου για προσωπικό προέκυψε για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

 

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη μετάταξη – μεταφορά προσωπικού στο Δήμο θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6011.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή του αιτήματος στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό115/2012

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

         Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

               Οινούσσες    11-12-2012

            Ακριβές αντίγραφο

 

                Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

                Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α