Απόφαση 117η

11/12/2012

Απόφαση 117η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

Από το πρακτικό της 18ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 117/2012

 

Θέμα: ΄Εγκριση μετακίνησης  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερίδα με θέμα « η νησιωτικότητα ως ευκαιρία μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά  την περίοδο 2014-2020 ».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   7η του μήνα  Δεκεμβρίου  2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2073/30-11-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  8 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                          

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

3.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                 3.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              4.Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

5.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      5.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                         

8.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα                                   κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο ενέκρινε το Σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος και είπε τα εξής : η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση  και συντονισμό υλοποίησης Νησιωτικής Πολιτικής για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας με βάση τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων του περασμένου Ιουλίου από τον ΥΝΑ κ. Μουσουρούλη. Με βάση αυτή τη δέσμευση επεξεργάστηκε ένα σχέδιο στρατηγικής που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους για το νησιωτικό χώρο,  ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της ΓΓΑΙΝΠ και ένα επιχειρησιακό σχέδιο . Όλα τα παραπάνω σχέδια  υπακούουν σε μια ενιαία φιλοσοφία σε ότι αφορά τους άξονες της στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά. Γι αυτό λοιπόν οργανώνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου  και ώρα 9.30 π.μ. στο Συνεδριακό  κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά, ημερίδα με θέμα « η νησιωτικότητα ως ευκαιρία μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά  την περίοδο 2014-2020 ».

 

 

 Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης  της Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Τάξεων για το περιεχόμενο της νησιωτικής πολιτικής .

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος προτείνει να μεταβεί στην ημερίδα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δανιήλ, ο οποίος θα μετακινηθεί με αεροπλάνο. Επίσης να διατεθεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων του πρ/σμού : 006122 ύψους 114, 00 Ευρώ  για την κάλυψη αντιτίμου εισιτηρίου.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να το εγκρίνει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την πρόταση του Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και το άρθρο 3 του Ν. 2685/99:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

1)Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου του Δ.Σ. Οινουσσών , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2685/99.

Συγκεκριμένα εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανιήλ  στην Αθήνα , για να συμμετάσχει στην ημερίδα με θέμα « η νησιωτικότητα ως ευκαιρία μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά  την περίοδο 2014-2020 » που θα γίνει την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ                              στο Συνεδριακό  κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά. Το μέσο της μετακίνησής του θα είναι το αεροπλάνο.

2)Ψηφίζει πίστωση ποσού 114,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6122 των εξόδων του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2012, για την μετακίνησή του.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

  Οινούσσες  11-12-2012

    Ακριβές αντίγραφο

   ΜΕΔ

       Ο Αντιδήμαρχος

 

 

     Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α