Απόφαση 11η

28/02/2011

Απόφαση 11η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 11η

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2011 (εκποτα)

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                              

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με την αριθ. 11389/93 απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία δημοσιεύθηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών των Ο.Τ.Α εις  εκτέλεση των νόμων 1797/87 και 2000/91 και σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 23 και 46 της ανωτέρω Υπ απόφασης προβλέπονται και συγκροτούνται επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών των Ο.Τ.Α. Στις επιτροπές αυτές όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν  τρείς δημοτικοί υπάλληλοι.

Για τη συγκρότηση των επιτροπών αυτών οι οποίες θα έχουν ετήσια ισχύ πρότεινε τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1)Καλλιόπη Χιώτη, 2)Γεώργιο Μακκά Γεώργιο και  3) Λαγό Θεόδωρο.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη τα άρθρα 23 και 46 της 11389/93 Υπ. απόφασης τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη σύσταση των επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών, αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών του Δ. Οινουσσών για το έτος 2011.

Στις επιτροπές αυτές όπου προβλέπεται από το άρθρο 46 συμμετέχουν τρείς δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι θα έχουν ετήσια ισχύ ως ακολούθως:

1)Καλλιόπη Χιώτη

2)Γεώργιος Μακκάς

3)Λαγός Θεόδωρος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α