Απόφαση 11η

18/02/2013

Απόφαση 11η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 3ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:11/2013

 

Θέμα: Αποστολή αιτημάτων Δήμου Οινουσσών για κάλυψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών)

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15-2-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 221/11-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

5.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                              

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, σχετικά  με τα αιτήματα  Δήμου Οινουσσών για κάλυψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών)έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού που προσλαμβάνονται στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως, υδρονομείς άρδευσης, καθώς και προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών) είτε υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας).

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 για τον προγραμματισμό και την έγκριση των προσλήψεων γίνονται δεκτά τα εξής:

1. Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις εξής περιπτώσεις προσωπικό ορισμένου χρόνου:

– έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,

– εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως,

– υδρονομείς άρδευσης,

– προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών)

–  δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το προσωπικό ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες κ.λπ.), καθώς εξομοιώνεται από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους.

 

2. Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης ΚΥΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 για τις κάτωθι περιπτώσεις:

-προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα,

– προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. (Σχετ. η ΥΠΕΣ αριθμ. 37/28-5-2012)

 

3.Απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 για τις κάτωθι περιπτώσεις:

– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή (προκειμένου για παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Εδώ εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

– Συμβάσεις μίσθωσης έργου, και

– Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμα που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ. δημοτικά ωδεία).

 

Συνεπώς στην παρούσα φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για όλες τις κατηγορίες  των περιπτώσεων 2 και 3 εκτός των ανταποδοτικών υπηρεσιών της καθαριότητας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί

 

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

 

•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)

•Οι ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών)

•Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β' βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010 όπως ισχύει)

•Η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ

•Η ΕΝΠΕ

•Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).

 

Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, τα αιτήματα των φορέων πρέπει να  συνοδεύονται από:

α) απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για δήμο, Περιφέρεια, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύνδεσμο κ.λ.π.), με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα,

β) αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α' βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007). Εάν δεν έχει δημοσιευθεί ο νέος ΟΕΥ, θα ληφθούν υπόψη οι παλαιοί, όπως ενδεχομένως έχουν τροποποιηθεί επ' αφορμή των διατάξεων του ν.4024/2011,

γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος,

δ) το Παράρτημα Β της εγκυκλίου, συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη, αφού από αυτή προκύπτει, εάν πρόκειται για εποχιακές ή άλλες περιοδικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ή τις ανάγκες σε προσωπικό για προγράμματα ή έργα που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς,

ε) προκειμένου για επιχειρήσεις ΟΤΑ, αναλυτικό πίνακα με τις εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έλαβαν από την υπηρεσία σας κατά το προηγούμενο έτος, προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση του άρθρου 11 ν.3833/2010 όπως ισχύει περί περιορισμού του αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % κατ' έτος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,

στ) Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων θα καλύψουν εποχικές ανάγκες, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 είναι απαραίτητο οι φορείς να αποστέλλουν αίτημα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ), στη διαδρομή: Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)-Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού, και θα πρέπει να αποστέλλεται στο ΥΠΕΣ και ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.olo@ypes.gr .

Εν συνεχεία, αφού διαπιστωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με την πρόσληψη τέτοιου προσωπικού, οι αποκεντρωμένες προβαίνουν στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται, πλήρως και με σαφήνεια, η αναγκαιότητα της έγκρισης. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεν θα προωθούνται τα σχετικά αιτήματα.

Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα προπαρατεθέντα στοιχεία, καθώς και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζονται συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς, και όχι μεμονωμένα, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών(ΦΕΚ 2101-21/9/2011).
  • την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
  • τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
  • την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
  • τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
  • τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012
  • Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)
  • τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012
  • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2013 για την κάτωθι κατηγορία προσωπικού συνολικού αριθμού ένα (3) άτομα, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :

Ένα άτομο (1) ΠΕ1 Οικονομολόγο για την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Ένα άτομο (1)ΔΕ1 Διοικητικό για την Διοικητική υπηρεσία του Δήμου.

Ένα άτομο (1) ως καθαρίστρια για την διοικητική υπηρεσία του Δήμου ΥΕ και των λοιπών κτηρίων (σχολικών μονάδων).

Εγκρίνει επίσης τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2013, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για να καλύψει τις αυξημένες εποχικές ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου  λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς και των σχολικών μονάδων.

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2013  του σκέλους των εξόδων του Δήμου  Κ.Α. 10-6041 αντίστοιχα.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                     Oινούσσες 18-2-2013

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

                Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

          

                           

                       Ακριβές αντίγραφο

                        ΜΕΔ

                           Ο Αντιδήμαρχος

                        Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

      

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α