Απόφαση 11η

26/01/2015

Απόφαση 11η

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 11η

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: ΄Εγκριση αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου   

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

 

              Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α΄) άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια , ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν, 4264/14 με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Θα πρέπει το Δημ. Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει στον Περιφερειάρχη σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Οινουσσών.

Στη συνέχεια ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, πήρε τον λόγο και είπε  ότι δεν συμφωνεί να εισηγηθεί ο Δήμος για έγκριση δύο αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου γιατί θα έπρεπε πρώτα να είχε γίνει μία ανοικτή συζήτηση σε επίπεδο της τοπικής οικονομίας για να εξακριβωθεί αν αντέχει να υπάρξουν δύο άδειες υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

την παρ.1 του άρθρου 22,την παρ.2 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 26 , το άρθρο 27 του Ν. 4264/14(ΦΕΚ 118/15.05.2014 Τεύχος Α΄), τις διατάξεις του Ν.3852/10, και τις ανάγκες που υπάρχουν στον Δήμο Οινουσσών

μετά από διαλογική συζήτηση  αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 1) Γνωμοδοτεί  στον Περιφερειάρχη Χίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ως εξής:

Αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δύο (2).

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

      Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

                                                  

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α