Απόφαση 11η

19/03/2012

Απόφαση 11η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 11η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15η  Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 411/ 9-3-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου            1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2. Δανιήλ Γεώργιος  του Σταματίου               2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά   Λουκία του Στεφάνου                 3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου            4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή           5. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

6. Ηλιάδη  Βαρβάρα του Ιωάννου                 6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                               

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

    

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Πριν αρχίσει η συνεδρίαση ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την τρόπο εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου"  και έγκριση της σχετικής μελέτης και ζήτησε αν συμφωνούν να συζητηθεί.

 Ομόφωνα το Δ.Σ. δέχθηκε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε την υπ. αριθ. 282/2011/15-12-2011 μελέτη του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου", που συντάχθηκε από το Δήμο Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας και ζήτησε από το Συμβούλιο να επιλέξει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και να εγκρίνει την σχετική μελέτη.

                                                                                       

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν.3669/08, καθώς και τα ΠΔ 171/87 και 609/85

2. την υπ’ αριθ. 282/2011/15-12-2011 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου.

3. το γεγονός ότι το εν λόγο έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό που εγκρίθηκε με την αριθ. 8301/290/7-3-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Οικοτροφείου"  με  ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 282/2011/15-12-2011 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου.

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  11/2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 19-3-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

  

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α