Απόφαση 12η

13/02/2015

Απόφαση 12η

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 12η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Συγχωνεύσεις – καταργήσεις και προαγωγές Σχολικών Μονάδων.

 

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  13ητου μήνα  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 86/9-2-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                    2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                         

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                   

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                    

7.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                        

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως            κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος ζήτησε από το συμβούλιο να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος και το σώμα ομόφωνα συμφώνησε να συζητηθεί. Στη συνέχεια  αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  σύμφωνα με το αριθ. 206025/Δ2/17-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε μετά από εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το αν θα γίνει κατάργηση ,συγχώνευση  και προαγωγή των σχολικών μονάδων  του Δήμου μας.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τις με αριθ. πρωτ. 365/9-2-2015 και 9575/17-12-2014 και εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, σύμφωνα με  τις οποίες δεν προτίθενται να κάνουν καμία αλλαγή  όσο αφορά την οργάνωση και την λειτουργία των σχολείων και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 

Καμία κατάργηση, καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας για τα έτη 2015-2016.

Να παραμείνει ως έχει ο σχολικός ιστός σε επίπεδο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την περιφρούρηση της απόφασής του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην  Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Χίου.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  12/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                               Ο  Δήμαρχος

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α