Απόφαση 13η

18/02/2013

Απόφαση 13η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 3ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2013

 

Θέμα: ΄Εγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα για την πράξη με τίτλο :Τεχνική υποστήριξη στο Δ. Οινουσσών , για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ε.Σ.Π.Α.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15-2-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 221/11-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

5.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                             

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, αναφέρθηκε στο ανωτέρω θέμα λόγω κατεπείγοντος διότι επίκειται να κλήση η πρόσκληση, γι αυτό ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει το θέμα να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως. Το Δ.Σ. συμφώνησε ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα λόγω επείγοντος.

Στη συνέχεια  ανέφερε τα εξής :Στα πλαίσια της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» με κωδικό : 1.1/Α.Π.: οικ.4156/11/23.11.2011-ΑΔΑ: 457Λ46ΨΧΨΤ-80Τ, της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. , και προκειμένου να υποβάλει ο Δήμος μας αίτηση χρηματοδότησης, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα για την πράξη με τίτλο: "Τεχνική υποστήριξη στον Δήμο Οινουσσών , για την επιτάχυνση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ε.Σ.Π.Α."  συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € .

Η απόφαση απαιτείται σαν δικαιολογητικό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2, iii) της σχετικής πρόσκλησης.

            Υποβάλλεται συνημμένα, έντυπο της σχετικής πρόσκλησης.

 

 

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/10

 

αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Οινουσσών επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» ΄Αξονας Προτεραιότητας           1: ΄΄Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων  φορέων ΄΄Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας : 85 : Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση, συγχρηματοδοτούμενος από το Ε.Τ.Π.Α. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΄΄ για την πράξη ΄΄Τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Οινουσσών, για την επιτάχυνση ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ε.Σ.Π.Α. ΄΄ συνολικού προϋπολογισμού  50.000.00 Ευρώ.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

                   Ακριβές απόσπασμα

 

                   Ο Αντιδήμαρχος

 

                 Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α