Απόφαση 13η

13/02/2015

Απόφαση 13η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 13η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:΄Εγκριση αποδοχής παράδοσης του εξοπλισμού ( τρία κοντέινερ συμπίεσης  24κ.μ. και τριών μεταλλικών χοανών) στον Δήμο Οινουσσών, βάσει της σύμβασης υπ. αριθμ. 20754/2014 του Δ. Χίου με την εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (ΝΕΤΜΕΤΑΛ), σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. Χίου και του Δήμου Οινουσσών.

 

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  13ητου μήνα  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 86/9-2-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                    2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                         

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                   

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                    

7.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                        

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως            κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής:Στα πλαίσια της υπ.αρ.49 πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με αριθμό πρωτοκόλλου 6157/31.12.2010 καθώς και της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 835/28.03.2011, ο Δήμος Χίου ως τελικός δικαιούχος των πράξεων "Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών " κατάθεσε και ενέταξε πρόταση συνολικού τελικού προϋπολογισμού 484.059,00ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" δυνάμει της από 12/07/2011 προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Οινουσσών. Τμήμα της προμήθειας του εξοπλισμού της ανωτέρω πράξης (ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ και  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) έχει παραδοθεί στο Δήμο μας και έχει γίνει αποδοχή της παράδοσης.

Επίσης έχουν παραδοθεί τρία (3) κοντέινερ συμπίεσης 24κ.μ. και τρεις (3) μεταλλικές χοάνες βάσει της σύμβασης υπ’ αριθμ. 20754/2014 του Δ. Χίου με την εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (ΝΕΤΜΕΤΑΛ).

Παρακαλώ για την αποδοχή της παράδοσης του ανωτέρω εξοπλισμού (τρία κοντέινερ 24κ.μ. και τρεις χοάνες) στο Δήμο μας σύμφωνα με την από 12/07/2011 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. Χίου και του Δ. Οινουσσών .

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

1.Αποδέχεται την παράδοση τριών (3) κοντέινερ συμπίεσης 24κ.μ. και τριών (3) μεταλλικών χοανών βάσει της σύμβασης υπ’ αριθμ. 20754/2014 του Δ. Χίου με την εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (ΝΕΤΜΕΤΑΛ

 

2.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  13/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                            

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                               Ο  Δήμαρχος

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α