Απόφαση 14η

28/02/2011

Απόφαση 14η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1

 

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών  για το έτος 2011.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου               

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                              

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: για την αντιμετώπιση αναγκών  ανταποδοτικών υπηρεσιών επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης εργασίας διάρκειας  μέχρι οκτώ μηνών με τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 του ν. 2190/94 χωρίς να απαιτείται η έγκριση  της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06 .

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ΄Υδρευσης, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, συγκεκριμένα προτείνουμε για την υπηρεσία της ύδρευσης ανταποδοτικού χαρακτήρα 4 θέσεις ως εργάτες και για την υπηρεσία καθαριότητος 4 θέσεις ως οδοκαθαριστές ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύναψη σύμβασης 8 μηνών. Οι πιστώσεις για τις αμοιβές των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό.

 

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει κατά ομόφωνα

 

Εγκρίνει την πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ήτοι τεσσάρων υπαλλήλων εργατών του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία ύδρευσης, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας  και τεσσάρων υπαλλήλων οδοκαθαριστών  του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία καθαριότητος με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.  Οι δαπάνες της μισθοδοσίας τους έχουν προβλεφθεί στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25/6041 και στον Κ.Α. 20/6041 αντίστοιχα. Οι προσλήψεις αυτές είναι απαραίτητες για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών αυτών και θα γίνουν βάσει του Ν. 2190/94.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α