Απόφαση 14η

13/02/2015

Απόφαση 14η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χίου και Δήμου Οινουσσών για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2015 & 2016.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  13ητου μήνα  Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 86/9-2-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                    2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                    

7.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

8.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                        

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως            κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος είπε τα εξής: Λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας  στον Δήμο Οινουσσών , θα πρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Χίου και να ορισθεί η Τ.Δ.Χ. Χίου ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2015 &2016. Στη συνέχεια ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 , τα άρθρα 100,278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει το σχέδιο της Προγρ. Σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι να ορισθεί η Τ.ΥΔ.Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2015 & 2016.

 

  1. Το σχέδιο της Π.Σ. έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Στην Χίο σήμερα …………………………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Ο Δήμος Χίου, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Χίου κ. Εμμανουήλ Βουρνούς, σύμφωνα με την αριθμ …./2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χίου και της εγκριτικής αυτής …../……/….-….-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

Ο Δήμος Οινουσσών εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Οινουσσών           κ. Βογιατζής Στέφανος, σύμφωνα με την αριθμ. …./2015  απόφαση του Δ.Σ. Οινουσσών και της εγκριτικής αυτής …../…../….-….-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :

 

ΑΡΘΡΟ  1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

α)Τα άρθρα 95&100 του Ν3852/2010.

β)Το άρθρο 225 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει σήμερα,

γ)Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/21-2-1994) όπως ισχύει σήμερα,

δ)Την αριθμ. …./2015 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χίου και της εγκριτικής αυτής …../……/….-….-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την αριθμ. …./2015  απόφαση του Δ.Σ. Οινουσσών και της εγκριτικής αυτής …../…../….-….-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες αφορούν στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης, με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης αυτής, είναι ο ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, ως διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οινουσσών και του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών ως προϊσταμένης αρχής.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο της σύμβασης

 

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ορισθεί η Τ.Υ.Δ. Χίου, ως διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων και μελετών του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2015 & 2016.

Προϊσταμένη αρχή, θα είναι ο Δήμος Οινουσσών.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών για τα έτη 2015 & 2016, έχοντας τη βοήθεια και τη στήριξη του  τεχνικού δυναμικού του  Δήμου Χίου.

 

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της σύμβασης

 

3 .1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

α. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

β. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης

γ Επίλυση διαφωνιών και παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης

 

Άρθρο 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

 

Στα πλαίσια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

Ο Δήμος Χίου:

θα ορίσει την τεχνική του υπηρεσία ως διευθύνουσα υπηρεσία των έργων του Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να εκτελεστούν ομαλά τα έργα των τεχνικών προγραμμάτων των ετών 2015 & 2016.

Θα διαθέτει τεχνικό προσωπικό και τεχνογνωσία ανάλογα με τις ανάγκες  σύνταξης μελετών.

 

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα  παροχής υπηρεσιών

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ολοκληρωθεί μέσα στα οικονομικά έτη 2015 και 2016. Η παράταση αυτής της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, θα είναι εφικτή μετά από σχετική έγκριση και των δύο συμβαλλόμενων φορέων.

 

Άρθρο 6

Επίλυση διαφωνιών – Παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης

 

7.1. Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί Κοινή Επιτροπή που θα παρακολουθεί την τήρηση των όρων της σύμβασης και θα λύνει τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων.

7.2. Η Κοινή επιτροπή αποτελείται από α) τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο από τούτον αντιδήμαρχο και β) τον Δήμαρχο Οινουσσών ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του, γ) τον κ. Γδύση Ευστράτιο, ή τον οριζόμενο αναπληρωτή του.

7.3. Η Κοινή Επιτροπή προεδρεύεται από τον Δήμαρχο Χίου ή τον οριζόμενο αντιδήμαρχο και για τη λειτουργία της θα εφαρμόζονται ανάλογα οι κανόνες που ισχύουν για το Δημοτικό Συμβούλιο (σύγκλιση-απαρτία, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.) Γραμματέας της Κοινής Επιτροπής θα ορίζεται υπάλληλος  του Δήμου Χίου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Ο Δήμαρχος Χίου

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών

 

 

 

 

 

 

Βουρνούς Εμμανουήλ

 

Βογιατζής Στέφανος

 

 

 

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  14/2015

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                            

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                               Ο  Δήμαρχος

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α