Απόφαση 14η

19/03/2012

Απόφαση 14η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Σύσταση ταμειακής υπηρεσίας  στο Δήμο Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15η  Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 411/ 9-3-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου            1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2. Δανιήλ Γεώργιος  του Σταματίου               2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά   Λουκία του Στεφάνου                 3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου            4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή           5. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

6. Ηλιάδη  Βαρβάρα του Ιωάννου                 6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                          

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στη σύσταση ταμειακής υπηρεσίας στον Δήμο Οινουσσών και είπε ότι θα πρέπει να συστήσουμε ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με τον Ν. 3852 του Καλλικράτη.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                       

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την αναβολή της συζήτησης και λήψη αποφάσεως, προκειμένου να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις επί του θέματος.

 

 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  14/2012

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες  19-3-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α