Απόφαση 15η

19/03/2012

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: ΄Εγκριση απολογισμών  σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης οικ. έτους 2011.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15η  Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30,  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 411/ 9-3-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου            1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2. Δανιήλ Γεώργιος  του Σταματίου               2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά   Λουκία του Στεφάνου                 3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου            4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή           5. Χαλκιά  Ευγενία του Γεωργίου

6. Ηλιάδη  Βαρβάρα του Ιωάννου                 6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                          

7. Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010, θα πρέπει να εγκρίνουμε τους απολογισμούς  των οικονομικών διαχειρίσεων έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας  και Β/Θμιας  Εκπ/σης.

Ο κ. Πρόεδρος ξεκίνησε πρώτα από τον έλεγχο του απολογισμού του Νηπιαγωγείου. Αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε στον Δήμο η Ταμίας της Σχολικής επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία περιείχε και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης. Στην συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος του απολογισμού του Δημοτικού Σχολείου. Αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε η Ταμίας της σχολικής επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου  με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά  και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

Κατόπιν  ακολούθησε ο έλεγχος του Γυμνασίου και Λυκείου και αναφέρθηκε στον φάκελο που προσκόμισε ο Ταμίας της Σχολικής Επιτροπής με όλα τα δικαιολογητικά, όπου κι εδώ διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

     

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφανθούν και να εγκρίνουν τους απολογισμούς των σχολείων.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τους απολογισμούς των Σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης και της Β/θμιας Εκπ/σης  για το οικονομικό έτος 2011 και κρίνει ορθή την διαχείριση των σχολικών τους επιτροπών.

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

    

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  15/ 2012

 

 

        Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

    Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                          

Οινούσσες   19-3-2012

Ακριβές απόσπασμα

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής  

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α