Απόφαση 15η

02/03/2011

Απόφαση 15η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 15η

 

Θέμα: "Προγραμματισμός προσλήψεων   με σύμβαση μίσθωσης έργου  για το έτος 2011"                                                                 

                                                              

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-3-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 297/1-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                       2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ                                                                                    

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                          3. Λυγνός Ιωάννης

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                           4. Κατσιάνου Βαρβάρα                                                                             

5 Λεοντή Ελένη                                                     5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                           6. Μονιός Μιχαήλ

7.Σπετσιώτης Στέφανος   

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως  κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος ανέγνωσε την  με αριθμ. Πρωτ, 9089/24-2-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ  που μας κοινοποιήθηκε μέσω διαδικτύου την 1-3-2011 και ζήτησε από το Σώμα να αποφανθεί για το επείγον του θέματος, λόγω λήξεως προθεσμίας υποβολής αιτημάτων έως 3-3-2011. Το Σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα λόγω κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  είπε τα εξής: υπάρχει ανάγκη προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2011, διότι στον Δήμο Οινουσσών υπάρχει ελλιπές προσωπικό  και δεν δύναται ο Δήμος ν΄ ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Καλλικράτη.  Προτείνω να ζητήσουμε (1) έναν υπάλληλο με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους: ήτοι έναν πολιτικό μηχανικό  ΠΕ3.

Τα σχετικά αιτήματα πρέπει  έγκαιρα να σταλούν στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου και μέσω αυτής στην Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ /Υπ.Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεταξύ άλλων να συνοδεύονται από:

Α) Αντίγραφο του Ο.ΕΥ. , στον οποίο να έχει προβλεφθεί ο αριθμός των θέσεων του αιτούμενου προσωπικού (παρ. 12 άρθρο 18 Ν. 2503/97) β) το παράρτημα Γ που εστάλησαν από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης  και γ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα περιγράφεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού,  με μίσθωση έργου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω  τον προγραμματισμό προσλήψεων ενός  (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους  ήτοι:

-Ένα (1)  πολιτικό μηχανικό ΠΕ3   προκειμένου να διεκπεραιώσει τις εξής εργασίες:

 Υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας/ωρίμανσης έργων κατά την προγραμματική περίοδο  2007 – 2013.

 Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου θα καλυφθεί από τον πρ/σμό του Δήμου μας και θα βαρύνει αντίστοιχα την πίστωση την εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30/6162.

                                        

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Α)Να ζητήσει την έγκριση για την παρακάτω θέση  με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους:

  1. Ένα (1) πολιτικό μηχανικό ΠΕ3

                                        

Η  ανωτέρω πρόσληψη είναι απαραίτητη για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών αυτών και θα γίνουν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 .

 

     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   15/2011

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες   2-3-2011

 

                                                                                     

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α