Απόφαση 15η

28/02/2013

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:15/2013

 

Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από το Δήμο Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 27η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 302/ 22-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                   3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                    

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Xαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                     

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                         

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                              

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως               κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

 Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 6315/15-2-2013 Εξ. επείγον, έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών , Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης , Δ/νση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ, με θέμα προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, στην παράγραφο Γ΄ προσλήψεις και διορισμού τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους (εδάφιο γ΄) δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης  τακτικού προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η πρόσληψη όλων των κατηγοριών και κλάδων προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, χωρίς να απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει και η όλη διαδικασία θα ενεργείται από τον οικείο Ο.Τ.Α, όπως εφαρμόζεται και για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, για τους τεχνικούς κλάδους κ.λ.π.

Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου μας. Πιστεύω ότι για να καλύψουμε τις  ανάγκες ως νέος Καλλικρατικός Δήμος και να ασκήσουμε τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες  για  να στελεχώσουμε τις βασικές υπηρεσίες του, ήτοι την Ταμειακή  την Τεχνική, και την Διοικητική πρέπει να προβούμε στην πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού:

α. Μία (1) θέση ΠΕ 1 Οικονομικού-Λογιστικού.

β. Μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού.

γ. Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.

δ. Μία (1) θέση ΤΕ4 Τεχνολόγων-Μηχανολόγων.

Ε. Μία (1) θέση ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  • Τις διατάξεις του  αρ. πρωτ. 6315/15-2-2013 εξ. επείγοντος εγγράφου του ΥΠΕΣ, Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης , Δ/νση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,
  • Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει
  • Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
  • Την υπ’ αριθ. 55/98 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
  • Την υπ’ αριθ. 236/94 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
  • Την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.2539/97, όπως ισχύει
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  • Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Την πρόσληψη συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου Οινουσσών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

α. Μία (1) θέση ΠΕ 1 Οικονομικού-Λογιστικού.

β. Μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού.

γ. Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής.

δ. Μία (1) θέση ΤΕ4 Τεχνολόγων-Μηχανολόγων.

          ε. Μία (1) θέση ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού

Β. Ο αριθμός των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχει ως εξής:

 

 

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οικονομολόγος-Λογιστής   

ΠΕ1

Οικονομικού-Λογιστικού

μία (1)

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕ3

Πολιτικού -Μηχανικού

μία(1)

Πληροφορικής

ΠΕ

Πληροφορικής

μία (1)

Τεχνολόγος –Μηχανολόγος 

ΤΕ4

Τεχνολόγων -μηχανολόγων

μία(1)

 

Διοικητικός

ΔΕ1

Διοικητικού- Λογιστικού

μία (1)

Γ. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. που έχουν προβλεφθεί στον  προϋπολογισμό έτους 2013 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Οινουσσών.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 2190/94 άρθρο 18, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ     

 

 

                                                               

Οινούσσες 28-2-2013

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

                                                                                                                                                       Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α