Απόφαση 15η

20/03/2014

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 15/2014

 

Θέμα.΄Εγκριση δαπάνης δεξίωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 20 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 312/14-3-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Aντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής  και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους, προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση εδεσμάτων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση δεξίωσης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου καθώς  την διάθεση πίστωσης ποσού 500 Ευρώ .

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.      Εγκρίνει τη διοργάνωση της δεξίωσης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 25ης Μαρτίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, στους παρευρισκόμενους και επίσημους προσκεκλημένους. Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ . Στη συνέχεια   θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα « Ο ρόλος και η συμβολή των νησιών στην επανάσταση του 1821» . Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ . Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί. 

 

2.       Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 500 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2014.

3.      Εγκρίνει την από 18/3/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω δαπάνης.

4.      Αναθέτει την διοργάνωση της εργασίας για την ανωτέρω εθνική επέτειο στην κ. Καββάδα Αικατερίνη διαχειρίστρια του Ν. Ομίλου Οινουσσών.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α