Απόφαση 15η

21/03/2015

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 15

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού ,Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά  και την υπόλοιπο νησιωτική χώρα του Β.Α. Αιγαίου.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ                

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

 

 

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω επείγοντος. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε να συζητηθεί.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα και ζήτησε από το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει  τον Δήμαρχο  προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού ,Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά  και την υπόλοιπο νησιωτική χώρα του Β.Α. Αιγαίου.

Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, σύμβουλος της μειοψηφίας, ζήτησε τον λόγο και είπε ότι συμφωνεί ως προς την εξουσιοδότηση, αλλά πρόσθεσε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η επιχειρηματολογία της Πολιτείας για να θεμελιωθεί το συγκεκριμένο αίτημα.

Ο κ. Χατζησταύρου Σταύρος, σύμβουλος της μειοψηφίας, ζήτησε τον λόγο  και είπε

ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στις ναυτιλιακές εταιρείες για να συνδράμουν στο αίτημα της σύνδεσης του νησιού μας με τον Πειραιά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα του Β.Α. Αιγαίου.

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι  πρωταρχικός σκοπός μας είναι η σύνδεση των Οινουσσών με τον Πειραιά και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να φέρουμε εις πέρας αυτό το αποτέλεσμα. Στην πρώτη φάση θα σταλεί μία επιστολή προς το Υπουργείο και όταν γίνει η συνεδρίαση της επιτροπής θα παρευρεθούμε για να διεκδικήσουμε το δίκαιο αίτημά μας, το οποίο θα προσδώσει οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας και ανακούφιση στους κατοίκους και επισκέπτες που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ μέχρι να φθάσουν στις Οινούσσες.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει  και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών,  Ναυτιλίας & Τουρισμού , Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με τον Πειραιά  και την υπόλοιπο νησιωτική χώρα του Β.Α. Αιγαίου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον ανωτέρω σκοπό που θα έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του  νησιού μας .

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/2015

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                           Ακριβές αντίγραφο

                                                     

                                            Ο  Δήμαρχος

 

 

                                         Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α