Απόφαση 16η

02/03/2011

Απόφαση 16η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 16η

 

Θέμα: "Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8) μηνών"  

                                                              

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-3-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 297/1-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                       2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ                                                                                   

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                          3. Λυγνός Ιωάννης

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                           4. Κατσιάνου Βαρβάρα                                                                             

5 Λεοντή Ελένη                                                     5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                           6. Μονιός Μιχαήλ

7.Σπετσιώτης Στέφανος   

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος ανέγνωσε την  με αριθμ. Πρωτ, 9089/24-2-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ  που μας κοινοποιήθηκε μέσω διαδικτύου την 1-3-2011 και ζήτησε από το Σώμα να αποφανθεί για το επείγον του θέματος, λόγω λήξεως προθεσμίας υποβολής αιτημάτων έως 3-3-2011. Το Σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα λόγω κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  είπε τα εξής: υπάρχει ανάγκη προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2011, διότι στον Δήμο Οινουσσών υπάρχει ελλιπές προσωπικό  και δεν δύναται ο Δήμος ν΄ ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Καλλικράτη, προτείνω να ζητήσουμε (1) έναν υπάλληλο ΔΕ1 με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών για την διοικητική υπηρεσία του Δήμου. 

Τα σχετικά αιτήματα πρέπει  έγκαιρα να σταλούν στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αγαίου, και μέσω αυτής στην Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ /Υπ.Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεταξύ άλλων να συνοδεύονται  από:                                                                                                            

Α) Αντίγραφο του Ο.ΕΥ. , στον οποίο να έχει προβλεφθεί ο αριθμός των θέσεων του αιτούμενου προσωπικού παρ. 1 άρθρο 205 του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)

 β) το Παράρτημα Β  και γ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα περιγράφεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, εκτάκτου (εποχιακού) κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

΄Εχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω  τον προγραμματισμό προσλήψεων δύο (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου  ήτοι  οκτώ μηνών :

 ΄Έναν  (1) διοικητικό Δ.Ε1, στην διοικητική υπηρεσία του Δήμου Οινουσσών.

 Η πίστωση για την ανωτέρω θέση θα προβλεφθεί στον πρ/σμό του  Δήμου  έτους 2011.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και 3852/2010 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Να ζητήσει την έγκριση

 Α)  για την κάλυψη θέσεως ενός υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, για την διοικητική υπηρεσία του Δήμου Οινουσσών , με σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών. Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου θα καλυφθεί από τον πρ/σμό του ΝΠΔΔ και θα βαρύνει αντίστοιχα την πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 10/6041.

Η  ανωτέρω πρόσληψη είναι απαραίτητη  για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών αυτών και θα γίνουν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 .

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   16/ 2011

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες    2-3-2011

 

                                                                                    

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α