Απόφαση 16η

20/03/2014

Απόφαση 16η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:16/2014

 

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 20-3-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 312/14-3-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  :

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα   εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2014, ο οποίος συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 2013, δεν είχαν προϋπολογιστεί τα παρακάτω έσοδα έτους 2013 που βεβαιώθηκαν το έτος 2014.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ( τα Γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση στο σκέλος των εσόδων, όπως φαίνεται στον πίνακα Α.

Αναλυτικά αυξάνεται ο Κ.Α. 2119.000  με περιγραφή « τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα » κατά το ποσό 8.934,66 € σύμφωνα με τα γραμμάτια του ΤΠ&Δ υπ΄αριθμ. Νο 0019/2014,Νο 0020/2014, Νο 0021/14, Νο 0031/2014.

Αυξάνεται ο Κ.Α. 2212.001 με περιγραφή «ΣΑΤΑ ΠΟΕ» κατά το ποσό των 15.240,00 €, σύμφωνα με τα γραμμάτια του ΤΠ&Δ υπ΄αριθμ. 0018/2014, 0032/2014 και 0037/2014.

 Επίσης αυξάνεται ο Κ.Α. 0712 με περιγραφή «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων» κατά το ποσό των  10.096,00€, σύμφωνα με το γραμμάτιο του ΤΠ&Δ υπ΄αριθμ. 00065/2014.

 

Ως προς τα έξοδα προτείνεται να γίνει αναμόρφωση σύμφωνα με τον πίνακα Β

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

2119.000

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

0,00

+8.934,66

8.934,66

2212.001

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

0,00

+15.240,00

15.240,00

0712

Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93)

13.970,00

+10.096,00

24.066,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

 +34.270,66

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

9111

Αποθεματικό

24.771,49

-2.138,73

22.632,76

20-7131.001

Προμήθεια σαρώθρου

25.000,00

+8.000,00

33.000,00

20-7131.002

Προμήθεια απορριμματοφόρου

25.000,00

+8.000,00

33.000,00

25-6142.001

Εργαστηριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών

0,00

+1.500,00

1.500,00

30-7333.006

Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014

40.833,60

+18.909,39

59.742,99

ΣΥΝΟΛΟ

 

 +34.270,66

 

 

 

 

Το γενικό σύνολο του προϋπολογισμού διαμορφώνεται μετά τις μεταβολές σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Γ ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

ΕΣΟΔΑ

1.912.216,78

+34.270,66

1.946.487,44

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.912.216,78

+34.270,66

1.946.487,44

 

 

Θα πρέπει λοιπόν να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό προϋπολογισμό όπως ανωτέρω.                            

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της:

·         την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

·         το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

·         το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

·         το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

·         τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 86/2013  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                        

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Οινουσσών και του τεχνικού προγράμματος έτους 2014, σύμφωνα με τους Πίνακες Α και Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

2119.000

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

0,00

+8.934,66

8.934,66

2212.001

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

0,00

+15.240,00

15.240,00

0712

Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93)

13.970,00

+10.096,00

24.066,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

 +34.270,66

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

9111

Αποθεματικό

24.771,49

-2.138,73

22.632,76

20-7131.001

Προμήθεια σαρώθρου

25.000,00

+8.000,00

33.000,00

20-7131.002

Προμήθεια απορριμματοφόρου

25.000,00

+8.000,00

33.000,00

25-6142.001

Εργαστηριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών

0,00

+1.500,00

1.500,00

30-7333.006

Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2014

40.833,60

+18.909,39

59.742,99

ΣΥΝΟΛΟ

 

 +34.270,66

 

 

 

Το γενικό σύνολο του προϋπολογισμού διαμορφώνεται μετά τις μεταβολές σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Γ ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

ΕΣΟΔΑ

1.912.216,78

+34.270,66

1.946.487,44

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.912.216,78

+34.270,66

1.946.487,44

 

 

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α