Απόφαση 17η

07/05/2012

Απόφαση 17η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 17η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: "Αναμόρφωση πρ/σμού για αμοιβή Νομικών προσώπων Ιδ. Δικαίου".

Στις Οινούσσες, σήμερα την   4η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                    

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου               3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου               4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                     

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε είπε ότι θα πρέπει να  τροποποιήσουμε τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής προκειμένου να ενισχύσουμε την υπάρχουσα πίστωση  ήτοι ποσού 4.000,00 Ευρώ του Κ.Α. 10-6142.000 για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή. Θα πάρουμε  από τον Κ.Α 00-6131 με τίτλο λοιπές αμοιβές τρίτων το συνολικό ποσό των 3.000,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τον κάτωθι  κωδικό αριθμό Κ.Α. 10-6142.000  για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή.

      Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου ως εξής:

Παίρνουμε  από τον Κ.Α 00-6131 με τίτλο λοιπές αμοιβές τρίτων  το συνολικό ποσό των 3.000,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τον κάτωθι  κωδικό αριθμό : Κ.Α. 10.6142.000 με το ποσό των 3.000,00 Ευρώ  για την  αμοιβή  του ορκωτού λογιστή.

      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  17/2012

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες    7-5-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α