Απόφαση 18η

07/05/2012

Απόφαση 18η

ΕΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 18η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για εκτέλεση του έργου "βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών".

Στις Οινούσσες, σήμερα την   4η του μήνα   Μαου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                    

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου              3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου               4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                     

 

 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε είπε τα εξής:

Με το άρθρο 161, παρ.1  του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 

«Πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου,  επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου. Για τη διάθεση αυτή απαιτείται  αναμόρφωση του προϋπολογισμού»

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα από το αποθεματικό.

Προκειμένου να εκδώσει η ΕΔΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έγκριση δημοπράτησης θα πρέπει να εγκρίνουμε το ποσό των  172.500,87 Ευρώ  από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ, διότι στην απόφαση ένταξης του έργου "Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών" υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός 1.312,499,13 Ευρώ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΕΣΠΑ, ενώ από  την οριστικοποίηση της μελέτης προέκυψε ποσό 1.485.000,00 Ευρώ.

Για την αντιμετώπιση της  παραπάνω ανάγκης  προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

 

Στον Κ.Α. 70/7331.002  με τίτλο « κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 525.000,00 ευρώ  για την εκτέλεση του έργου που αφορά κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου.

Επειδή, έχει διαπιστωθεί αδυναμία απορρόφησης της συνολικής πίστωσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου εντός του τρέχοντος έτους,  παρίσταται ανάγκη αποδέσμευσης ποσού 172.500,87 Ευρώ από τακτικά ΠΟΕ στον Κ.Α. 30-7323.004  με τίτλο «Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών» η οποία θα διατεθεί για την συμπληρωματική κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου αυτού, όποτε απαιτηθεί, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ,

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε:

  • Το άρθρο 161, παρ.1  του Ν. 3463/06,
  • Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
  • το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • Την αδυναμία απορρόφησης του έργου  στον Κ.Α.  70/7331.002 με τίτλο « κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου»
  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  του τρέχοντος έτους ως εξής:

  • Αποδεσμεύει από την εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  70/7331.002 με τίτλο

 «κατασκευή κτιρίου Δημαρχείου» πίστωση  του προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών του έτους 2012 ύψους ευρώ (172.500,87 Ευρώ από τακτικά ΠΟΕ, που αφορά στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Μεταφέρει πίστωση  ύψους (172.500,87 €), μέσω του αποθεματικού, στον Κ.Α. 30-7323.004  με τίτλο «Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Οινουσσών» για την συμπληρωματική κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου, όποτε απαιτηθεί, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   7-5-2012                           Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α