Απόφαση 18η

28/03/2011

Απόφαση 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 18η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών ύδρευσης

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου  2011, ημέρα. Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 429/22-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.

 

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

 

 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη την αριθ. 3/2011 απόφαση εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας  από τα στοιχεία του Δήμου η ετήσια κατανάλωση του νερού ανέρχεται σε 90.000  κυβικά μέτρα νερού. Για την συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης ο Δήμος θα υποβληθεί το έτος 2011  σε δαπάνες που ανέρχονται:

Για αποδοχές υπαλλήλων 80.000 Ευρώ και

Για συντήρηση και  επισκευές δικτύου 45.000 Ευρώ.

                                                         ————————

                       Σύνολο                125.000  Ευρώ

 

Ύστερα από τα παραπάνω σας καλώ να καθορίσουμε τα τέλη ύδρευσης έτους 2011

 

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού:

•        ετήσιο  πάγιο                                              48 €

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού:  ετήσιο πάγιο                                        20 €

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 40 κυβικά                    0,70 €

•        Από 40 κυβικά έως 70 κυβικά                   0,90 €

•        Από 70 κυβικά  έως 100 κυβικά                1,10 €

•        Από 100 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                20 €

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο.

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

 

 

Στην συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα και Σπετσιώτης Στέφανος καταψηφίζουν  την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής διότι  κατόπιν μελέτης διαπίστωσαν  ότι τα τέλη ύδρευσης είναι υπερβολικά σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του:  

  • τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος
  • τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80
  • το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
  • τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06
  • το άρθρο 202 του Ν.3463/06
  • την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
  • την απόφαση αριθ. 3/2011 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή των τελών ύδρευσης
  • τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση του προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

  1. Καθορίζει τα τέλη ύδρευσης ως εξής:

 

Α. Για τα κτίσματα εντός και εκτός οικισμού :

•        ετήσιο  πάγιο                                              48 €

Ενώ για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού και τα οικόπεδα χωρίς κτίσματα εντός οικισμού:  ετήσιο πάγιο                                        20 €

Οι καταναλώσεις γενικώς σε όλες τους υπόχρεους υδρολήπτες  θα χρεώνονται ως  εξής:

•        Από 0 κυβικά έως 40 κυβικά                     0,70 €

•        Από 40 κυβικά έως 70 κυβικά                   0,90 €

•        Από 70 κυβικά  έως 100 κυβικά                1,10 €

•        Από 100 κυβικά και πλέον                         2,00 €

•        Τέλος αρχικής σύνδεσης παροχής                20 €

 

Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται από τον Δήμο κάθε εξάμηνο.

 

Ακόμα και σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 προτείνουμε την μείωση των τελών κατά 50% σε πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές οι ιδιότητες οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και σε οικογένειες που είτε οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

             

Οινούσσες  28-3-2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α