Απόφαση 19η

07/05/2012

Απόφαση 19η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 19η

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: "Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία".

Στις Οινούσσες, σήμερα την 4η του μήνα   Μαΐου  2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 790/ 27-4-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

           

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου               3. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου               4. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                     

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου   

                                                                                                                 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε είπε τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το 1.5% των τακτικών εσόδων του προύπολογισμού.

 

Στο Δήμο μας o Aθλητικός ΄Ομιλος  "Πανοινούσσιος" έχει ανάγκη από επιχορήγηση  8.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 28-4-2012 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις αθλητικές του δράσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2012 , ο οποίος έχει εγκριθεί με την αριθ. 7/2012 απόφαση του Δ.Σ. και έχει ελεγθεί  με το αριθ.  πρωτ. 8301/290  έγγραφο  της Αποκ/μένης Δ/σης Αιγαίου , έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6734 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση και να διαθέσει την απαραίτητη πίστωση.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) τα άρθρα 93 και 202 του Ν.3463/06

2) την ανάγκη του αθλητικού ομίλου "ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει , διαθέτει και ψηφίζει  επιχορήγηση ποσού 8.000,00 ευρώ προς τον Αθλητικό όμιλο "Πανοινούσσιος", σε βάρος του Κ.Α. 00-6734 του ισχύοντα δημοτικού Πρ/σμού,  για κάλυψη εξόδων Αθλητικών δράσεων, οι οποίες συμβάλουν στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του τόπου μας με την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, στην πολιτιστική ανάπτυξη  και την πρόοδο των μελών του Ομίλου αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οινουσσών και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του αθλητισμού ως τρόπου ζωής και σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πρ/σμό του Αθλητικού Ομίλου "Πανοινούσσιος".

2)Εγκρίνει την από 4-5-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

3) Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στον δικαιούχο αθλητικό σύλλογο "ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ" βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  19/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 Οινούσσες    7-5-2012

 Ακριβές αντίγραφο

 Ο  Αντιδήμαρχος

 

 Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α