Απόφαση 19η

20/03/2014

Απόφαση 19η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και της ΔΕΥΑΝΧ.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 20 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 312/14-3-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

                                                 

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα    κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το Σώμα  , είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί  ένα θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και της ΔΕΥΑΝΧ για την καταμέτρηση υδρομέτρων, έκδοση και είσπραξη λογαριασμών. Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφώνησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Αντιδήμαρχος ο οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προβούμε στη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΝΧ, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852 /2010, για να εισπράξουμε λογαριασμούς από τα τέλη ύδρευσης επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία.  

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την κάτωθι προγραμματική σύμβαση που ενέκρινε η ΔΕΥΑΝΧΙΟΥ  με την αριθ. 62/2014απόφασή της  και ζήτησε από το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η     Σ Υ Μ Β Α Σ Η

«Για την μέτρηση, έκδοση, αποστολή και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης»

Στη Χίο, σήμερα την …../…./2014, στα γραφεία της ΔΕΥΑΝΧ, μεταξύ των:

 1. Του Δήμου Οινουσσών που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο. Ευάγγελο Αγγελάκο, ο οποίος ενεργεί νόμιμα βάση της 8/2010  απόφασης του Πρωτοδικείου Χίου,
 2. Της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου που εδρεύει στην πόλη της Χίου και συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας 4 και εκπροσωπείται νόμιμα βάση της απόφασης 10/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου από τον Πρόεδρο της Μιχαήλ Φυτούση

Άρθρο 1ο

Περιεχόμενα της σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει:

 1. Το περιεχόμενο της σύμβασης
 2. Το αντικείμενο της σύμβασης
 3. Το σχετικό νομικό πλαίσιο της σύμβασης
 4. Το σκοπό της σύμβασης
 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 6. Προϋπολογισμός και πόροι της σύμβασης
 7. Την χρονική διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της
 8. Κοινή επιτροπή
 9. Τα σχετικά με την διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης
 10. Τροποποίηση – Παράταση – Διακοπή της Σύμβασης
 11. Τελικές διατάξεις.

 

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της σύμβασης

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο της παρούσης την καταμέτρηση, την καταχώρηση σε δικό του λογισμικό πρόγραμμα των ενδείξεων των υδρομέτρων, την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου Οινουσσών, την εμφακέλωση, την ταχυδρομική αποστολή  αυτών, την είσπραξη των λογαριασμών με τους ίδιους τρόπους που εισπράττει και η δημοτική επιχείρηση τους δικούς της λογαριασμούς και την απόδοση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του Δήμου Οινουσσών.

 

 

Άρθρο 3ο

Νομικό πλαίσιο της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται:

 1. Στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006
 2. Στο άρθρο 100 του 3852/2010
 3. Στην υπ΄ αριθμ. ……. /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών
 4. Στην υπ΄ αριθμ. ……../2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ.

(νόμιμη με την υπ΄ αριθμ. ……………………….. απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου)

 

 

Άρθρο 4ο

Σκοπός της σύμβασης

Ο Δήμος Οινουσσών δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία με αποτέλεσμα  να αδυνατεί στην εκπλήρωση των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, την εμπειρία και την ειδίκευση του προσωπικού στο αντικείμενο της παρούσας και για το λόγο αυτό διατίθεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του όμορου Δήμου.

 

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 Ο Δήμος Οινουσσών αναλαμβάνει:

 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στη ΔΕΥΑΝΧ τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας
 • Να παρέχει τις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αφορούν το μητρώο καταναλωτών
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 • Να προβαίνει  στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της υπηρεσίας
 • Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού
 • Θα δέχεται τις ενστάσεις των καταναλωτών και θα κοινοποιεί τις αποφάσεις του στην ΔΕΥΑΧ για να προβεί σε ανακλήσεις ή πρόσθετες χρεώσεις στους λογαριασμούς.

Η ΔΕΥΑΝΧ αναλαμβάνει:

 • Να λαμβάνει τις μετρήσεις των υδρομέτρων των καταναλωτών του Δήμου Οινουσσών
 • Να καταχωρεί τις ενδείξεις τους στο λογισμικό της πρόγραμμα και με βάση την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του Δήμου να εκδίδει τους λογαριασμούς της ύδρευσης
 • Να φροντίζει για την εκφακέλωση και την αποστολή των λογαριασμών μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων στους υδρολήπτες.
 • Να εισπράττει τους λογαριασμούς και να καταθέτει το ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό του Δήμου.
 • Να εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στον Δήμο Οινουσσών.
 • Να εκδίδει βεβαιωτικούς καταλόγους και υπόλοιπα λογαριασμών οποτεδήποτε της ζητηθεί.
 • Να ενημερώνει τον Δήμο για παροχές χωρίς υδρόμετρο ή για σπασμένα, χαλασμένα υδρόμετρα για τις δικές του ενέργειες
 • Δικαιούται να αναθέσει μέρος των εργασιών της σε εργολάβο

 

Άρθρο 6ο

Προϋπολογισμός και πόροι της σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  6,00 ευρώ ανά υδρόμετρο, δηλαδή με τις παρούσες συνθήκες  600 χ  6,00€ =3.600,00€  ανά εξάμηνο ή ανά καταμέτρηση, χωρίς το Φ.Π.Α. και τις κρατήσεις του Δήμου.

Μπορεί να προκύπτουν και έκτακτες εργασίες, οι οποίες θα πληρώνονται ξεχωριστά όπως:

 • Επανέλεγχος ένδειξης υδρομέτρου (εκτός διαδρομής), εύρεση γειτονικού ρολογιού νέας παροχής, έλεγχος διαρροής παροχής, διακοπή υδροδότησης, επανασύνδεση υδροδότησης, έλεγχος κλοπής νερού, σφράγισμα λόγω χρέους που θα τιμολογηθεί με 2,00€ ανά υδρόμετρο
 • Εύρεση «αδήλωτου» υδρομέτρου ή παροχής χωρίς υδρόμετρο ή διπλή – τριπλή παροχή και όλων των στοιχείων για να ανοίξει νέα καρτέλα που θα τιμολογηθεί με 12,00€  ανά υδρόμετρο
 • Εντοπισμός καταναλωτών ή ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης επί της οδού που βρίσκονται αλλά δεν πληρώνουν δαπάνη χρήσης αποχέτευσης που θα τιμολογηθεί με 2,50€ ανά υδρόμετρο

 

 • Τοποθέτηση νέου υδρομέτρου κατόπιν εντολής του Δήμου σε αντικατάσταση αυτού που δεν λειτουργεί. Το νέο υδρόμετρο θα παραλαμβάνεται από την αποθήκη του Δήμου. Το παλαιό υδρόμετρο θα επιστρέφεται στην αποθήκη του Δήμου και θα δηλώνεται ο νέος αριθμός στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΔΕΥΑΧ. Η υπηρεσία αυτή θα τιμολογηθεί με 12,00€ ανά υδρόμετρο. Το κόστος του υδρομέτρου θα επιβαρύνει τον Δήμο Οινουσσών.

 

 • Τοποθέτηση σφραγίδας ασφαλείας στα υδρόμετρα ώστε να αποφεύγεται η παραβίαση τους από τους καταναλωτές. Η υπηρεσία αυτή θα τιμολογηθεί με 0,70€ ανά υδρόμετρο. Το κόστος της πλαστικής σφραγίδας  θα επιβαρύνει τον Δήμο Οινουσσών.

Κάθε εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της η ΔΕΥΑΝΧ θα εκδίδει το Τ.Π.Υ. για τις υπηρεσίες της και θα παρακρατεί το ποσό του Τιμολογίου από τα έσοδα των λογαριασμών ύδρευσης και θα αποδίδει την διαφορά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 7ο

Χρονική διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για δύο χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της δηλαδή την ……./…….2014 και λήγει την ……/…../2016

Η ΔΕΥΑΝΧ υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του εξαμήνου να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες της μέχρι και την αποστολή των λογαριασμών στους καταναλωτές.

Άρθρο 8ο

Κοινή επιτροπή

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τ.. …………………………….

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από[1]:

 • έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Οινουσσών, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
 • έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΥΑΝΧ με τον αναπληρωτή του και
 • ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους, με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης οι συμβαλλόμενοι ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

             Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της σύμβασης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

Άρθρο 9ο

Διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της πόλης της Χίου.

Άρθρο 10ο

Τροποποίηση – Παράταση – Διακοπή της Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί:

 • Ως προς το αντικείμενο της. Η ΔΕΥΑΝΧ κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και μέσα σε ότι αφορά τα αντικείμενα της ύδρευσης και αποχέτευσης. Έτσι μπορεί άψογα να εξυπηρετήσει τον Δήμο για την διαχείριση, συντήρηση επισκευή των μονάδων του δηλαδή τις αφαλατώσεις, τα αντλιοστάσια, τα δίκτυα και τον βιολογικό του καθαρισμό, όποτε κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί από τον Δήμο Οινουσσών.
 • Χρονικά. Εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη τηρούν ορθά τις υποχρεώσεις τους είναι δυνατόν η χρονική επέκταση της παρούσας.
 • Οικονομικά. Αν αλλάξει το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΔΕΥΑΝΧ η αναπροσαρμογή του τιμήματος ανά υδρόμετρο.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 11ο

Τελικές διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα  το τρίτο θα υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το τέταρτο στην Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Χίου προς έγκριση 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Οινουσσών                                                      Για την ΔΕΥΑΝΧ

         Ο Δήμαρχος                                                                     Ο Πρόεδρος

 

                                             

ToΔημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010

 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών, και της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης- Αποχέτευσης Νήσου Χίου, ως έχει παραπάνω.

2)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο  Ευάγγελο  Αγγελάκο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α     19/2014.

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

 

 Ακριβές αντίγραφο

 

 Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

 
[1]
Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α