Απόφαση 19η

21/03/2015

Απόφαση 19η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Oρισμός επιτροπής παραλαβής έργου «βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας» Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :  η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου  με το αριθ. πρωτ. 7421/05-3-2015 έγγραφό της,  μας διαβίβασε την τελική επιμέτρηση και τη βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου«βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας  » Δήμου Οινουσσών.

Λόγω του ότι ο Δήμος Οινουσσών δεν έχει τεχνική υπηρεσία και μας παρέχει τεχνική υποστήριξη ο Δήμος Χίου, ζητήσαμε να μας στείλουν τις επιτροπές των έργων που κληρώθηκαν βάσει του Ν. 4257/14-4-2014.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου με το αριθμ. πρωτ. 6636/19-2-2015 έγγραφό της μας διαβίβασε το πρακτικό κλήρωσης των μελών της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την οποία είναι τακτικά : 1. Δημήτριος Χωλίδης Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 2. Ευφημία Μιχαλάκη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με Πρόεδρο τον κ. Μιχελάκη Ευφημία και αναπληρωματικά 1. Σταμάτιος Μενδωνίδης ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και 2. Αναστασία Κωστιμπα ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών, έχει οριστεί ύστερα από κλήρωση μέλος της επιτροπής για την παραλαβή έργων άνω των 5.869,41Ευρώ η δημ. σύμβουλος  κ. Βαρβάρα Κατσιάνου με αναπληρώτρια την δημ. σύμβουλο κ. Ηλιάδη Βαρβάρα.

Θα πρέπει λοιπόν να συγκροτήσουμε την ανωτέρω επιτροπή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10 και τον Ν. 4257/14-4-2014.

 

  

                                           αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Ορίζει την επιτροπή παραλαβής έργων ΟΤΑ σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 7421/05-3-2015  έγγραφο του Δήμου Χίου , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής τουέργου«βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας  » Δήμου Οινουσσών.

αποτελούμενη από τα εξής μέλη που ορίστηκαν στην ανωτέρω επιτροπή και  με την υπ. αριθ. 3/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

1.Μιχελάκη Ευφημία , με αναπληρωματικό τον Ορφανό Ιωάννη

2.Παρθενίδη Κων/νο, με αναπληρώτρια την Φυριπή Δέσποινα

3.Κατσιάνου Βαρβάρα, δημ. σύμβουλο του Δ. Οινουσσών με αναπληρώτρια  την Ηλιάδη Βαρβάρα δημ. σύμβουλο του Δ. Οινουσσών.

 

  Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                   Ακριβές αντίγραφο

                                         Ο Δήμαρχος

                         

                                   Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α