Απόφαση 1η

06/01/2013

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64)

 

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 6η   του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή  και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2143/24-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Στεφάνου Βογιατζή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

 

Διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 9μέλη και ονομαστικά οι:

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                         3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                          4. Καλαϊτζής Παναγιώτης

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου               

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                    

7.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                        

8. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                    

 

 

                                                                   (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

 

 

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο κ. Γεωργίου Μακκά.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

 

Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος. Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε εκ μέρους της πλειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιήλ για την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της μείζονας μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι πρότειναν τον κ. Σπετσιώτη Στέφανο . Στη συνέχεια λόγω μη ύπαρξης ελάσσονος μειοψηφίας, κάλεσε τους συμβούλους από την παράταξη της πλειοψηφίαςνα εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι  πρότειναν την κ. Ευγενία Χαλκιά.

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013- 2014, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

 

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δανιήλ Γεώργιος και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μείζονα μειοψηφία αναδείχθηκε ο κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την  πλειοψηφία, η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευγενία Χαλκιά και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, οπότε και εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2013 – 2014, όπως παρακάτω:

 

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

γ. Γραμματέας η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευγενία Χαλκιά του Γεωργίου.

 

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

    Ακριβές απόσπασμα

  Αυτή  η απόφαση πήρε α/α 1/2013

                         

 Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

  Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α