Απόφαση 1η

28/01/2014

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014

 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – εργασιών και προμηθειών με τον Π.Δ. 28/80  και διενέργειας δημοπρασιών  για το έτος 2014.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 28-1-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 77/22-1-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                       6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                

                                                                         Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τα Π.Δ. 171/87  και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ,  θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών για το έτος 2014.

Επίσης ανέφερε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει να προηγηθεί κλήρωση η οποία θα αναδείξει τους δημοτικούς συμβούλους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

Ο κ. Σπετσιώτης Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας δεν συμφωνεί με την επιλογή στην επιτροπή για έργα  αξίας μέχρι 5.869,41 Ευρώ, της κ. Λεοντή Ελένης δημ. Συμβούλου της πλειοψηφίας ως τακτικού μέλους διότι όπως είπε δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προτείνει την κ. Λουκία Χαλκιά δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη την παραπάνω εισήγηση, την αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21700/19.9.2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τις διατάξεις των  Π.Δ. 171/87 και  28/80 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 3 του N. 3463/2006 του ΔΚΚ, και του Ν. 3852/2010

 

                                      αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

 

Ορίζει τις παρακάτω επιτροπές για την παραλαβή έργων – εργασιών και προμηθειών κατά την διάρκεια του έτους 2014, οι οποίες συγκροτήθηκαν μετά από κλήρωση.

 

1)  Για έργα αξίας μέχρι  5.869,41 Eυρώ  ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους :

 

α) Βογιατζή Στέφανο , β) Λεοντή Ελένη ωςτακτικά μέλη και

 

α)  Χαλκιά Ευγενία   β) Χαλκιά Λουκία ως αναπληρωματικά.

 

2)  Για έργα αξίαςάνω των  5.869,41 Ευρώ  ορίζει :

α)  Κατσιάνου Βαρβάρα  ωςτακτικό μέλοςκαι

β) Λυγνό Ιωάννη  ωςαναπληρωματικό μέλος και τους οριζόμενους εκάστοτε από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου, μηχανικούς ή υπομηχανικούς ανάλογα με το ύψος της δαπάνης του έργου.

 

3)  Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών σύμφωνα με τον ΠΔ 28/80

Ορίζει τακτικά μέλη α) Βογιατζή Στέφανο, β) Χιώτη Καλλιόπη  καιγ) Μακκά  Γεώργιο.

 

4)  Οι δημοπρασίες των έργων διενεργούνται από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004, η οποία αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη και είναι  οι  α) Μακκάς Γεώργιος Πρόεδρος β) Χιώτη Καλλιόπη , μέλος  και γ) Λαγός Θεόδωρος, μέλος  με αναπληρωματικό τον πολιτικό μηχανικό που θα οριστεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α