Απόφαση 1η

26/01/2015

Απόφαση 1η

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2015

 

Θέμα: ΄Εγκριση 4ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2014.

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου  2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                        3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα με την παρ. 1β ορίζεται ότι: «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν.3852/10 περί «Προγραμματισμού, προϋπολογισμού και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» ορίζεται ότι: Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

 Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Π.Δ., επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 1 /2015 απόφασή της έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για το Δ΄ τρίμηνο και υποβάλλει τη σχετική έκθεση προς το Δ.Σ. ως εμφανίζεται κατωτέρω:

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 – 31/12/2014

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Εισπραχθέντα

0

Τακτικά Έσοδα

692.463,48

594.901,43

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

7.500,00

7.413,09

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

0,00

0,00

03

Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα

138.750,00

73.009,67

04

Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

2.186,29

1.380,54

05

Φόροι και εισφορές

789,00

199,70

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

517.160,69

484.512,07

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

26.077,50

28.386,36

1

Έκτακτα Έσοδα

174.313,15

61.949,67

11

Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

0,00

0,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

174.313,15

61.662,50

14

Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες

0,00

0,00

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

0,00

287,17

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

0,00

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

48.004,66

39.283,00

21

Τακτικά έσοδα

32.764,66

24.043,00

22

Έκτακτα έσοδα

15.240,00

15.240,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

0,00

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

190.500,00

107.469,03

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων

190.500,00

107.469,03

42

Επιστροφές χρημάτων

0,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

901.186,99

901.186,99

Σύνολα εσόδων

2.006.468,28

1.704.790,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 – 31/12/2014

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Πληρωθέντα

6

Έξοδα

799.916,63

469.676,88

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

352.992,11

190.034,87

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

69.000,00

54.208,77

62

Παροχές τρίτων

119.000,00

61.502,22

63

Φόροι – τέλη

10.000,00

3.450,00

64

Λοιπά Γενικά Έξοδα

92.737,00

56.498,85

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

0,00

0,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων

123.900,00

83.402,41

67

Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους

32.287,52

20.579,76

68

Λοιπά Έξοδα

0,00

0,00

7

Επενδύσεις

980.693,38

295.589,99

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

143.000,00

9.500,00

73

Έργα

787.693,38

286.089,99

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

50.000,00

0,00

75

Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

203.225,51

121.770,37

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

12.725,51

12.725,51

82

Αποδόσεις

190.500,00

109.044,86

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0,00

0,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

22.632,76

0,00

 

Σύνολα δαπανών

2.006.468,28

887.037,24

 

 

ToΔημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1, εδ. β΄και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

2. τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

3. την απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθ. πρωτ. 47490/18-12-2012

4. την υπ. αριθ. 1/2015απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση 4ου τριμήνου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Οινουσσών, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α