Απόφαση 20η

15/03/2013

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20/2013

 

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 362/ 8-3-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου                    3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                     

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως               κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010, θα πρέπει να εγκρίνουμε τον απολογισμότης οικονομικής διαχείρισης  έτους 2012 της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής  Β/Θμιας  Εκπ/σης.

Ο κ. Πρόεδρος ξεκίνησε  από τον έλεγχο του απολογισμού της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Αναφέρθηκε  στον φάκελο που προσκόμισε στον Δήμο ο Ταμίας της Σχολικής Επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία περιείχε και διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης.

           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφανθούν και να εγκρίνουν τον απολογισμό των  σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης..

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 234  του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3852/2010,

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τον απολογισμό των Σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης  για το οικονομικό έτος 2012 και κρίνει ορθή την διαχείριση της σχολικής τους επιτροπής.

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

    

 

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  20/ 2013

 

 

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

             Υπογραφή                                                         Υπογραφές

                                          

 

            Οινούσσες   15-3-2013

             Ακριβές απόσπασμα

           ΜΕΔ

             Ο  Αντιδήμαρχος

 

              Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α