Απόφαση 20η

04/04/2014

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 5ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

                  

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:20/2014

 

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014 για την εκτέλεση της προμήθειας «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών» και τρόπου εκτελέσεως της προμήθειας.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 4ητου μήνα Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την  439 / 4-4-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                              

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, αφού αιτιολόγησε το επείγον του θέματος λόγω προθεσμιών, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την θετική εισήγηση της Ο.Ε. για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος προκειμένου να εκτελεστεί η προμήθεια  «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών» σύμφωνα με την αριθ. 66.7/2014 με ΑΔΑ (Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, που αφορά την οριστική ένταξη της προμήθειας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έτους 2014.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Δ.Σ.

Α)την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014, ως εξής:

  1. Γίνεται αποδοχή και εγγράφεται ποσό 59.980,84 Ευρώ  για την ενίσχυση του ΚΑ. Εσόδων 1322-001σύμφωνα με την αριθ. 66.7/2014 με ΑΔΑ (Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.
  2. Μέσω του αποθεματικού μεταφέρεται το παραπάνω ποσό για την δημιουργία του παρακάτω ΚΑΕ,:
  3. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 59.980,84 Ευρώ  για τη δημιουργία του ΚΑΕ 70-7321.005 με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών» από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.

Β) Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου ως εξής:

Εγγράφεται η προμήθεια  με τίτλο: «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών», προϋπολογισμού δαπάνης 59.980,84 Ευρώ   από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

      Γ) Να αποφασίσει για τον τρόπο εκτελέσεως της προμήθειας.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

α) την θετική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής

β) την αριθ. 66.7/2014 με ΑΔΑ (Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, που αφορά την οριστική ένταξη της προμήθειας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έτους 2014 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Α) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του δήμου οικονομικού έτους 2014 ως εξής

 

1.Γίνεται αποδοχή και εγγράφεται ποσό 59.980,84 Ευρώ  για την ενίσχυση του ΚΑ. Εσόδων 1322-001 σύμφωνα με την αριθ. 66.7/2014 με ΑΔΑ (Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ.

2.Μέσω του αποθεματικού μεταφέρεται το παραπάνω ποσό για την δημιουργία του παρακάτω ΚΑΕ,:

3.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 59.980,84 Ευρώ  για τη δημιουργία του ΚΑΕ 70-7321.005 με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών» από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ, την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.

Β) Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ως εξής:

Εγγράφεται η προμήθεια  με τίτλο: «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών», προϋπολογισμού δαπάνης 59.980,84 Ευρώ   από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Γ) Εγκρίνεται να γίνει η εκτέλεση της προμήθειας  με πρόχειρο διαγωνισμό.

Δ) Ο διαγωνισμός θα γίνει από την επιτροπή που αποτελείται :

1. Χιώτη Καλλιόπη , δημοτική υπάλληλο Οινουσσών

2. Μακκά Γεώργιο, δημοτικό υπάλληλο Οινουσσών

3. Τον ορισθέντα υπάλληλο του Δήμου Χίου, λόγω εξειδίκευσης.

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει  το σύμφωνο αποδοχής όρων απόφασης ένταξης της Πράξης σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

      Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  20/ 2014

        Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

    

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

 

           Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                   

ακριβές απόσπασμα

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α