Απόφαση 20η

21/03/2015

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκμισθώσεις ακινήτων – εκποιήσεις πραγμάτων του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2015.

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                    

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Θα πρέπει να ορίσουμε επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2015.           Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απάντηση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου για το έγγραφο που είχε στείλει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Δανιήλ  και ζητούσε τον έλεγχο της νομιμότητας της υπ. αριθ. 6/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής για την διενέργεια της δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου εστιατορίου «Πατερόνησο».

Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη Δ/ση Αιγαίου, απήντησε με τις εξής παρατηρήσεις :  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων των Δήμων διεξάγονται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς Συμβούλους ως μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ.. Επειδή οι διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν είναι ειδικές, κατισχύουν τωνγενικών  που ορίζονταιστο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010  αναφορικά με τιςαρμοδιότητες τηςΟ.Ε.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να επανέλθουμε όσον αφορά στον ορισμό της επιτροπήςδιενέργειας της δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στοΠ.Δ. 270/1981.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπ΄ όψιν στο σώμα το από 20-3-2015 πρακτικό κληρώσεως, που διενεργήθηκε από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία και ζήτησε από το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη :

      1.   Τις διατάξεις του  άρθρου 1 του Π.Δ 270/81

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
  2. Την υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  4. Το από  20-3-2015  Πρακτικό Κληρώσεως

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως μέλη της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκμισθώσεις ακινήτων – εκποιήσεις πραγμάτων του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2015

 (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81) τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

 

  1. Βογιατζής Στέφανος Δήμαρχος ως Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή  του,  τον (Αντιδήμαρχο κ. Μαγγανά Μιχαήλ)
  2. Κατσιάνου Βαρβάρα (Δημοτική Σύμβουλος) με αναπληρωτή της τον Μαγγανά Μιχαήλ (Δημοτικός Σύμβουλος).
  3.  Ντούσλαζη Νίκη (Δημοτική Σύμβουλος) με αναπληρωτή της τον Λυγνό Ιωάννη (Δημοτικός Σύμβουλος).

 

Έργο της επιτροπής είναι η διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Οινουσσών για το έτος 2015.

 

Β. Ανακαλεί το δεύτερο μέρος της υπ. αριθ. 6/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από το με αριθ. πρωτ.14216/2-3-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το διαμορφώνει ως ορίζει η παρούσα ληφθείσα απόφαση.

 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το από  20-3-2015  Πρακτικό Κληρώσεως της ανωτέρω επιτροπής.

 

  Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                   Ακριβές αντίγραφο

                                         Ο Δήμαρχος

                         

                                   Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α