Απόφαση 20η

28/03/2011

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 20η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών δικαιώματος βοσκής.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου  2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 429/22-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη την αριθ. 5/2011 απόφαση εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

 

Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι: σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Ν. 1080/80 θα  πρέπει  ν΄ αποφασίσουμε για τον καθορισμό τελών δικαιώματος βοσκής.

 

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  τις διατάξεις

του Ν. 1080/80 και του  άρθρου 182 του  Ν. 3463/2006, το άρθρο 202 του Ν.3463/06 την περίπτωση ζ της παρ.1του άρθρου 72 του ν.3852/10

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

1. Καθορίζει τους ίδιους όπως και κατά το έτος 2010 βοσκήσιμους τόπους

   

 2. Βεβαιώνει τον ολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που δικαιούται κάθε δημότης να εισάγει στις βοσκές  για το έτος 2011, καθορίζοντας το δικαίωμα βοσκής κάθε ζώου σε 35 λεπτά  και κάθε μεγάλου ζώου σε 70 λεπτά ετησίως.

 

                      

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

                          

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   20/2011

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Οινούσσες   28-3-2011

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών

 Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

 

Ο  Αντιδήμαρχος 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α