Απόφαση 21η

21/03/2015

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 21

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση δεξίωσης 25ηςΜαρτίου.

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους, προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση εδεσμάτων για την εθνική επέτειο της 25ηςΜαρτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση δεξίωσης για την επέτειο της 25ηςΜαρτίου και   την διάθεση πίστωσης ποσού 600 Ευρώ.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Εγκρίνει τη διοργάνωση της δεξίωσης για την εθνική επέτειο της 25ηςΜαρτίου.

Η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 25ηςΜαρτίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, στους παρευρισκόμενους και επίσημους προσκεκλημένους.           Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία  με θέμα το μήνυμα της εθνικής επετείου και της χριστιανικής  εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από καθηγητή του Λυκείου Οινουσσών.  

  1.  Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 600 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 25ηςΜαρτίου 2015.
  2. Εγκρίνει την από 20/03/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω δαπάνης.
  3. Αναθέτει την διοργάνωση της εργασίας για την ανωτέρω εθνική επέτειο στην   Ανώνυμη Αναπτυξιακή και Τουριστική Εταιρεία ΄΄ Παραδοσιακή Αιγνούσσα΄΄, που λειτουργεί κατάστημα ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται στη θέση Ζέπαγα Οινουσσών, ( Παλαιό Τελωνείο), με Υγειονομικά υπεύθυνη την κ. Νικηφόρου Ιωάννα του Πέτρου.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                        Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                      Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α