Απόφαση 21η

28/03/2011

Απόφαση 21η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 21η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Θέμα: Ορισμός επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου ύδρευσης και κοιμητηρίου.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου  2011, ημέρα. Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 429/22-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου συνιστώνται επιτροπές που προτείνονται από όλες τις παρατάξεις και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια ζήτησε και από τους συμβούλους της μειοψηφίας να προτείνουν τα μέλη τους στους  τομείς που περιέχονται στο εν λόγω θέμα.

 

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν. 3852/2010

 

Συγκροτεί τις επιτροπές αποτελούμενες από Δημοτικούς Συμβούλους και δημότες ως εξής:

 Α. ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1.Λυγνός  Ιωάννης

2.Χαλκιά Λουκία

3.Βογιατζής Στέφανος

4.Σπετσιώτης Στέφανος

5.Λιώδης Νικόλαος του Ανδρέα

6.Λυγνός Κων/νος του Φίλιππα

7. Κέρνας Μάρκος

 

Β. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

1.Βογιατζής Στέφανος

2.Λυγνός Ιωάννης

3.Μονιός Μιχαήλ

4. Καλαϊτζής Παναγιώτης

5. Ζαννίκος Χριστοφής

 

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Οινούσσες   28-3-2011

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών

Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α