Απόφαση 22η

15/03/2013

Απόφαση 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 22/2013

Θέμα: Tροποποίηση της υπ. αριθ. 83/2012 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων  λόγω αρχαιρεσιών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 362/ 8-3-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου                    3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                     

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με την από 1-3-2013,  1ηπράξη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων εξελέγει , Πρόεδρος του Συλλόγου, oκ. Μακκάς Γεώργιος του Νικολάου και Αντιπρόεδρος ο κ. Κομνηνάρης Περικλής του Κων/νου, γι αυτό θα πρέπει να τροποποιήσουμε την υπ. αριθ. 83 απόφαση του Δ.Σ,  ως προς την σύνθεση της Ενιαίας Δημοτικής σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας τα παλιά μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ. αριθ. 83/2012 απόφαση του Δ.Σ. , ως προς ως προς τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω αρχαιρεσιών ως εξής:

Μακκά Γεώργιο του Νικολάου , Πρόεδρο και

Κομνηνάρη Περικλή του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2013

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα  μέλη

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                                 

     Οινούσσες  15-3-2013

     Ακριβές αντίγραφο

    ΜΕΔ

    Ο Αντιδήμαρχος

                                          

       Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α