Απόφαση 22η

21/03/2015

Απόφαση 22η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 22

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δημοπράτησης μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια.

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006,  η μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν δημοπρασίας. Στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης χωρίς να έχει προηγηθεί δημοπρασία, το περιεχόμενό της είναι άκυρο και επισύρει πειθαρχικές ευθύνες για τα όργανα της διοίκησης. ΄Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ΄ ευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Το δημ. Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου μανδροστασίου που βρίσκεται στη θέση Βρυσίδια..  Η δημοπρασία  θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους ως μέλη,σύμφωνα με το Π.Δ. του 270/1981

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  τις διατάξεις  Π.Δ. του 270/1981

                                      αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

1. Εγκρίνει την δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια Οινουσσών.

 Η δημοπρασία  θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους ως μέλη, σύμφωνα με το Π.Δ. του 270/1981.

 

 

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                        Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                      Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α