Απόφαση 23η

28/03/2011

Απόφαση 23η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Θέμα: ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας"  Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου  2011, ημέρα. Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 429/22-3-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη, ο κ. πρόεδρος  είπε ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά τον 1ο ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Οινουσσών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτοτελούς και λειτουργικού τμήματος του έργου και ζήτησε από το Συμβούλιο  ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει την συζήτηση του ανωτέρω θέματος. Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του ΔΣ το υπ. αριθ. 9524/22-3-2011  έγγραφο του Δήμου Χίου,  Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας"  Δήμου Οινουσσών, μαζί με την αιτιολογική έκθεση και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι  κ.κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα, Σπετσιώτης Στέφανος, Σύμβουλοι της μειοψηφίας  ψηφίζουν αρνητικά, δεν εγκρίνουν τον ΑΠΕ διότι κατά την γνώμη τους,  η συγκεκριμένη δαπάνη έπρεπε να είχε καλυφθεί από τους εργολάβους του έργου ύδρευσης – αποχέτευσης. Ο κ. Αντιδήμαρχος  εξήγησε στους Συμβούλους της μειοψηφίας ότι οι εργολάβοι του έργου ύδρευσης – αποχέτευσης δεν είχαν καμία υποχρέωση να στρώσουν όλους του δρόμους, παρά μόνον το σημείο των δρόμων που έσπαγαν για να περάσουν τις σωλήνες. Επομένως η εκτέλεση του έργου βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ήταν απαραίτητη να γίνει

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Οινουσσών", μαζί με την αιτιολογική έκθεση του  ανακεφαλαιωτικού αυτού πίνακα όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-3-2011                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος

 

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α