Απόφαση 24η

15/03/2013

Απόφαση 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2013

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμού για την εξόφληση διορισμένου δικηγόρου για παρασχεθείσες  υπηρεσίες επί της υποθέσεως της παρεμβάσεως του Δήμου Οινουσσών ενώπιον του Στ.Ε για το έργο του κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 362/ 8-3-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου               1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                   2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Χαλκιά Ευγενία  του Γεωργίου                    3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη                     

4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                       5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με την αριθ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διορίσαμε  πληρεξούσιο δικηγόρο  για την υπόθεση του έργου της κατασκευής εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα Οινουσσών (κατάθεση παρεμβάσεων υπέρ προσβαλλόμενης ενώπιον του ΣτΕ, της ΚΥΑ έγκρισης Μ.Π.Ε. του Δήμου Οινουσσών – παραστάσεις επ΄ ακροατηρίων, μετά σχετικών υπομνημάτων. Επειδή έγιναν οι παραστάσεις του δικηγόρου στο Στ.Ε, για την αμοιβή του απαιτήθηκε το ποσό των 10.455,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Γι΄ αυτό προτείνω την ενίσχυση του Κ.Α.00-6111 αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων από τον Κ.Α. 00-6117 με τίτλο λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου  για την υπόθεση του έργου της κατασκευής εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα Οινουσσών αναμορφώνοντας ως εξής τον δημοτικό προϋπολογισμό.

Aπό τον Κ.Α 00-6117 με τίτλο λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,  το συνολικό ποσό των 10.455,00 Ευρώ  για να ενισχύσουμε μέσω του αποθεματικού τον κάτωθι  κωδικό αριθμό : Κ.Α.00-6111 αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  για την  αμοιβή  του πληρεξουσίου δικηγόρου .

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες  15-3-2013

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

 Ο Αντιδήμαρχος

 

 

     Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α