Απόφαση 24η

11/04/2014

Απόφαση 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Επιχορήγηση Δήμου Οινουσσών σε πολιτιστικά σωματεία για πολιτιστικές εκδηλώσεις.»

Στις Οινούσσες , σήμερα την   11η του μήνα  Απριλίου  2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 440/ 4-4-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου            5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                                                                                                                 

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή

8.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου          

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το σώμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό. 

 

Στο Δήμο μας oπολιτιστικός Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών έχει ανάγκη από επιχορήγηση 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 2-4-2014 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος, αναφέρθηκε στην από 4-4-2014 αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΟΙΝΟΕΣΣΑ, σύμφωνα με την οποία ζητάνε  επιχορήγηση ποσού 2.000 Ευρώ για πολιτιστικές δράσεις.

 Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2014 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6735 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1) την διαλογική συζήτηση

2) το άρθρο 202 του Ν.3463/06

3) την ανάγκη του σωματείου "Σύλλογος Φίλοι Οινουσσών"

4) την ανάγκη του σωματείου "ΟΙΝΟΕΣΣΑ"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Εγκρίνει την επιχορήγηση ποσού 4.000,00 ευρώ προς τα πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Β.Κατανέμει ως κάτωθι το ανωτέρω ποσό:

1. Επιχορηγεί τον «Σύλλογο Φίλοι Οινουσσών» με το ποσό των 2.000 Ευρώ για κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του.

2. Επιχορηγεί τον «ΟΙΝΟΕΣΣΑ» με το ποσό των 2.000 Ευρώ για  κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, κοινωνικής και μορφωτικής ζωής των κατοίκων του τόπου μας και γενικότερα στην προβολή του νησιού μας, σύμφωνα με τον  προϋπολογισμό του.

Γ. Εγκρίνει την από 11-4-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

Δ. Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στους δικαιούχους βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  24/2014

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                Υπογραφές

                                       

 Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α