Απόφαση 24η

21/03/2015

Απόφαση 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εκτέλεση των υπ. αριθ. 17/2014 και 19/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Χίου, για απόδοση των μισθωμάτων που κατέχονται από τους κ.κ. Σταματία Μαθιούδη του Ισιδώρου , σύζ. Ιωάννου Ζωφού και Περικλή Μύγια του Δημητρίου.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 21ητου μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 190/16-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                       1.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                    2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                    3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                 

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                 4.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

                                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα    εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέγνωσε την από 13/3/2015 εισήγηση της δικηγόρου Χίου κ. Μαρίας Ξανθάκη, η οποία αναφέρει τα εξής:

΄Εχουν εκδοθεί οι υπ. αριθ. 1/2015 και 2/2015 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου Ως ΕΦΕΤΕΙΟΥ, οι οποίες απέρριψαν τις εφέσεις των Σταματίας Μαθιούδη και Περικλή Μύγια κατά των υπ. αριθμ. 17/2014 και 19/2014 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Χίου. Ως  εκ τούτου οι ανωτέρω αποφάσεις αποδόσεως μισθίων όπως αποδώσουν την χρήση των μισθίων ακινήτων εις τον Δήμο Οινουσσών κατέστησαν τελεσίδικες  και πρέπει ο Δήμος Οινουσσών να προβεί εις την αναγκαστική εκτέλεση των εκδοθεισών τελεσιδίκων αποφάσεων αποδόσεως μισθίου κατά της Σταματίας Μαθιούδη και κατά του Περικλή Μύγια.

Ως εκ τούτου πρέπει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  να αποφασίσει την πρόοδο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά της Σταματίας Μαθιούδη και κατά του Περικλή Μύγια δια Δικαστικού Επιμελητού, να δοθεί η σχετική εντολή προς τον Δικαστικό Επιμελητή δια τη διενέργεια πάσης πράξεως αναγκαστικής εκτελέσεως και προκειμένου  όπως συνταχθεί και η προβλεπόμενη υπό του ΚΠολΔ έκθεσις  αποβολής και εγκαταστάσεως ακινήτων και εγκατασταθεί μετά ταύτα ο Δήμος Οινουσσών εις την χρήσιν των μισθίων καταστημάτων.

Η διαδικασία αυτή της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι απαραίτητη ώστε να αποδοθούν τα μίσθια εις τον ΔΗΜΟΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ νομότυπα και εν συνεχεία να δύναται όπως αποφασιστεί η εκμίσθωσις των καταστημάτων αυτών δια δημοπρασίας κατά τους ορισμούς των Ν. 3463/2006, 3852/2010.

 

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο και να εκτελέσουμε τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

 

Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας πρότεινε να μην προβούμε σε αναγκαστική εκτέλεση , αλλά να συμμορφωθούν οι μισθωτές και να παραδώσουν τα μίσθια.

 

Στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο ο κ. Ζωφός Ιωάννης σύζ. της κ. Σταματίας Ζωφού,       ο οποίος είπε ότι διαφωνεί με την απόφαση του Πρωτοδικείου και προτείνει να αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο να αναστείλει  την απόφασή του για το συγκεκριμένο θέμα και να πάρει απόφαση στο τέλος της θερινής περιόδου.

 Επίσης πρόσθεσε ότι ο Δήμος δεν έχει κυριότητα στο κατάστημα ΄΄ Γλάρος΄΄ και ότι θα πρέπει να το νομιμοποιήσει πρώτα γιατί είναι αυθαίρετο και βρίσκεται εντός αιγιαλού και παραλίας.

 

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος , ο οποίος προτείνει στο σώμα να εκτελεστούν οι αποφάσεις ως ορίζει ο νόμος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα κατηγορηθεί η Δημοτική Αρχή για παράβαση καθήκοντος.

 

 Με την άποψη του κ. Δημάρχου συντάχθηκε και ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, ο οποίος συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου και τις οποίες  πρέπει  να σεβόμαστε.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 , ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την εισήγηση της κ. Ξανθάκη Μαρίας, δικηγόρου Χίου,  που αφορά τηνεκτέλεση των υπ. αριθ. 17/2014 και 19/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Χίου, για απόδοση των μισθωμάτων που κατέχονται από τους κ.κ. Σταματία Μαθιούδη του Ισιδώρου , σύζ. Ιωάννου Ζωφού και Περικλή Μύγια του Δημητρίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2015.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                        Ακριβές αντίγραφο

                                          Ο  Δήμαρχος

 

                                      Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α