Απόφαση 25η

07/04/2011

Απόφαση 25η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 6ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ."

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την  6η του μήνα  Απριλίου  2011, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 540/1-4-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Δανιήλ Γεώργιος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Βογιατζής Στέφανος

2. Θάνος Νικόλαος

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

                                                                          

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλιόπη Χιώτη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη, ο κ. πρόεδρος  είπε τα εξής :   

 

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που ξεκίνησε στις Οινούσσες από το 2000 έχουν εξυπηρετηθεί πολλά άτομα κατ’ έτος και συνεχόμενα. Ο Μέσος όρος των εξυπηρετούμενων είναι 30 άτομα. Από το 2011 το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται με διαφορετικό όμως τίτλο και αντικείμενο. Η ομάδα στόχος δεν είναι πλέον οι ηλικιωμένοι αλλά οι άνεργοι και οι  μη εξασφαλίζοντας τα προς το ζην, οι οποίοι επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό με την φροντίδα των ηλικιωμένων  συγγενών τους. Προς οικονομική και κοινωνική ανακούφιση λοιπόν αυτών, η δομή θα συνεχίσει να λειτουργεί και να χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκό πρόγραμμα αλλά διαφορετικό τίτλο, ήτοι «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

 

1)Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα  ωφελουμένων ατόμων «ωφελούμενοι» στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα «εξυπηρετούμενοι». Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

 

2)Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

 

3)Στη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης  ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

 

Προκειμένου λοιπόν να συνεχισθεί το πρόγραμμα, εγκρίνουμε την συμμετοχή του Δήμου Οινουσσών και την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής-Δήλωσης-Προσφοράς  και  παρέχεται η εξουσιοδότηση στον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον Δήμαρχο Ευάγγελο Αγγελάκο να υποβάλλει την παρούσα αίτηση και ν υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας τον Δήμο Οινουσσών με μόνη την υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ

 

 Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10, την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει  την συμμετοχή του Δήμου Οινουσσών και την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής-Δήλωσης-Προσφοράς  και  παρέχεται η εξουσιοδότηση στον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο να υποβάλλει την παρούσα αίτηση και ν υπογράψει τη σύμβαση, δεσμεύοντας τον Δήμο Οινουσσών με μόνη την υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  25/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

 

 

 

 

Οινούσσες 7-4-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α